دانشگاه پیام نور سیرجان
نام درسگروهجلسهتاریخروززماننام استادنام خانوادگی استاد
امار توصیفی111392/12/01پنج شنبه07:30-09:15مریم نظری
امار توصیفی121392/12/08پنج شنبه07:30-09:15مریم نظری
امار توصیفی131392/12/15پنج شنبه07:30-09:15مریم نظری
امار توصیفی141392/12/22پنج شنبه07:30-09:15مریم نظری
امار توصیفی151393/01/21پنج شنبه07:30-09:15مریم نظری
امار توصیفی161393/01/28پنج شنبه07:30-09:15مریم نظری
امار توصیفی171393/02/04پنج شنبه07:30-09:15مریم نظری
امار توصیفی181393/02/11پنج شنبه07:30-09:15مریم نظری
امار توصیفی191393/02/18پنج شنبه07:30-09:15مریم نظری
امار توصیفی1101393/02/25پنج شنبه07:30-09:15مریم نظری
امار استنباطی111392/11/27یکشنبه12:45-14:30مهدیهخوارزمی
امار استنباطی121392/12/04یکشنبه12:45-14:30مهدیهخوارزمی
امار استنباطی131392/12/11یکشنبه12:45-14:30مهدیهخوارزمی
امار استنباطی141392/12/18یکشنبه12:45-14:30مهدیهخوارزمی
امار استنباطی151393/01/17یکشنبه12:45-14:30مهدیهخوارزمی
امار استنباطی161393/01/24یکشنبه12:45-14:30مهدیهخوارزمی
امار استنباطی171393/01/31یکشنبه12:45-14:30مهدیهخوارزمی
امار استنباطی181393/02/07یکشنبه12:45-14:30مهدیهخوارزمی
امار استنباطی191393/02/14یکشنبه12:45-14:30مهدیهخوارزمی
امار استنباطی1101393/02/21یکشنبه12:45-14:30مهدیهخوارزمی
امار استنباطی1111393/02/28یکشنبه12:45-14:30مهدیهخوارزمی
کاربرد آزمونهای روانی111392/11/28دوشنبه07:30-09:15 فاطمه پورفریدونی
کاربرد آزمونهای روانی121392/12/05دوشنبه07:30-09:15 فاطمه پورفریدونی
کاربرد آزمونهای روانی131392/12/12دوشنبه07:30-09:15 فاطمه پورفریدونی
کاربرد آزمونهای روانی141392/12/19دوشنبه07:30-09:15 فاطمه پورفریدونی
کاربرد آزمونهای روانی151393/01/18دوشنبه07:30-09:15 فاطمه پورفریدونی
کاربرد آزمونهای روانی161393/01/25دوشنبه07:30-09:15 فاطمه پورفریدونی
کاربرد آزمونهای روانی171393/02/01دوشنبه07:30-09:15 فاطمه پورفریدونی
کاربرد آزمونهای روانی181393/02/08دوشنبه07:30-09:15 فاطمه پورفریدونی
کاربرد آزمونهای روانی191393/02/15دوشنبه07:30-09:15 فاطمه پورفریدونی
کاربرد آزمونهای روانی1101393/02/22دوشنبه07:30-09:15 فاطمه پورفریدونی
کاربرد آزمونهای روانی1111393/02/29دوشنبه07:30-09:15 فاطمه پورفریدونی
اصول و فنون مشاوره خانواده111392/11/30چهارشنیه14:30-16:15حسینتاج آبادی پور
اصول و فنون مشاوره خانواده121392/12/07چهارشنیه14:30-16:15حسینتاج آبادی پور
اصول و فنون مشاوره خانواده131392/12/14چهارشنیه14:30-16:15حسینتاج آبادی پور
اصول و فنون مشاوره خانواده141392/12/21چهارشنیه14:30-16:15حسینتاج آبادی پور
اصول و فنون مشاوره خانواده151393/01/20چهارشنیه14:30-16:15حسینتاج آبادی پور
اصول و فنون مشاوره خانواده161393/01/27چهارشنیه14:30-16:15حسینتاج آبادی پور
اصول و فنون مشاوره خانواده171393/02/03چهارشنیه14:30-16:15حسینتاج آبادی پور
اصول و فنون مشاوره خانواده181393/02/10چهارشنیه14:30-16:15حسینتاج آبادی پور
اصول و فنون مشاوره خانواده191393/02/17چهارشنیه14:30-16:15حسینتاج آبادی پور
اصول و فنون مشاوره خانواده1101393/02/24چهارشنیه14:30-16:15حسینتاج آبادی پور
اصول و فنون مشاوره خانواده1111393/02/31چهارشنیه14:30-16:15حسینتاج آبادی پور
فلسفه اموزش و پرورش111392/12/14چهارشنیه09:15-11:00سارااسدپور
فلسفه اموزش و پرورش121393/01/20چهارشنیه09:15-11:00سارااسدپور
فلسفه اموزش و پرورش131393/02/03چهارشنیه09:15-11:00سارااسدپور
فلسفه اموزش و پرورش141393/02/17چهارشنیه09:15-11:00سارااسدپور
روشها و فنون تدریس111392/12/10شنبه12:45-14:30آزادهافروز
روشها و فنون تدریس121393/01/16شنبه12:45-14:30آزادهافروز
روشها و فنون تدریس131393/01/30شنبه12:45-14:30آزادهافروز
روشها و فنون تدریس141393/02/13شنبه12:45-14:30آزادهافروز
اصول و مبانی آموزش و پرورش111392/12/19دوشنبه14:30-16:15اکبرزیدابادی نژاد
اصول و مبانی آموزش و پرورش121393/02/01دوشنبه14:30-16:15اکبرزیدابادی نژاد
اصول و مبانی آموزش و پرورش131393/02/08دوشنبه14:30-16:15اکبرزیدابادی نژاد
اصول و مبانی آموزش و پرورش141393/02/15دوشنبه14:30-16:15اکبرزیدابادی نژاد
اصول و مبانی آموزش و پرورش151393/02/22دوشنبه14:30-16:15اکبرزیدابادی نژاد
اصول و مبانی آموزش و پرورش161393/02/29دوشنبه14:30-16:15اکبرزیدابادی نژاد
کلیات فلسفه111392/12/19دوشنبه07:30-09:15زهرافتحی
کلیات فلسفه121393/01/18دوشنبه07:30-09:15زهرافتحی
کلیات فلسفه131393/02/01دوشنبه07:30-09:15زهرافتحی
کلیات فلسفه141393/02/15دوشنبه07:30-09:15زهرافتحی
مقدمات تکنولوژی آموزشی111392/12/01پنج شنبه09:15-11:00عاطفه عرب زاده جعفری
مقدمات تکنولوژی آموزشی121392/12/08پنج شنبه09:15-11:00عاطفه عرب زاده جعفری
مقدمات تکنولوژی آموزشی131392/12/15پنج شنبه09:15-11:00عاطفه عرب زاده جعفری
مقدمات تکنولوژی آموزشی141392/12/22پنج شنبه09:15-11:00عاطفه عرب زاده جعفری
مقدمات تکنولوژی آموزشی151393/01/21پنج شنبه09:15-11:00عاطفه عرب زاده جعفری
مقدمات تکنولوژی آموزشی161393/01/28پنج شنبه09:15-11:00عاطفه عرب زاده جعفری
مقدمات تکنولوژی آموزشی171393/02/04پنج شنبه09:15-11:00عاطفه عرب زاده جعفری
مقدمات تکنولوژی آموزشی181393/02/11پنج شنبه09:15-11:00عاطفه عرب زاده جعفری
مقدمات تکنولوژی آموزشی191393/02/18پنج شنبه09:15-11:00عاطفه عرب زاده جعفری
مقدمات تکنولوژی آموزشی1101393/02/25پنج شنبه09:15-11:00عاطفه عرب زاده جعفری
مقدمات تکنولوژی آموزشی1111393/03/01پنج شنبه09:15-11:00عاطفه عرب زاده جعفری
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی111392/11/30چهارشنیه16:15-18:00خدادادمزدایی
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی121392/12/14چهارشنیه16:15-18:00خدادادمزدایی
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی131392/12/21چهارشنیه16:15-18:00خدادادمزدایی
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی141393/01/20چهارشنیه16:15-18:00خدادادمزدایی
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی151393/02/03چهارشنیه16:15-18:00خدادادمزدایی
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی161393/02/17چهارشنیه16:15-18:00خدادادمزدایی
تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران111392/12/05دوشنبه16:15-18:00گلشنصادقی
تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران121392/12/19دوشنبه16:15-18:00گلشنصادقی
تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران131393/01/25دوشنبه16:15-18:00گلشنصادقی
تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران141393/02/08دوشنبه16:15-18:00گلشنصادقی
اصول برنامه ریزی درسی111393/02/06شنبه14:30-16:15عباسعزت آبادی پور
اصول برنامه ریزی درسی121393/02/13شنبه14:30-16:15عباسعزت آبادی پور
اصول برنامه ریزی درسی131393/02/20شنبه14:30-16:15عباسعزت آبادی پور
اصول برنامه ریزی درسی141393/02/27شنبه14:30-16:15عباسعزت آبادی پور
فناوری آموزشی111392/12/01پنج شنبه12:45-14:30خدادادمزدایی
فناوری آموزشی121392/12/08پنج شنبه12:45-14:30خدادادمزدایی
فناوری آموزشی131392/12/15پنج شنبه12:45-14:30خدادادمزدایی
فناوری آموزشی141392/12/22پنج شنبه12:45-14:30خدادادمزدایی
فناوری آموزشی151393/01/21پنج شنبه12:45-14:30خدادادمزدایی
فناوری آموزشی161393/01/28پنج شنبه12:45-14:30خدادادمزدایی
فناوری آموزشی171393/02/04پنج شنبه12:45-14:30خدادادمزدایی
فناوری آموزشی181393/02/11پنج شنبه12:45-14:30خدادادمزدایی
فناوری آموزشی191393/02/18پنج شنبه12:45-14:30خدادادمزدایی
فناوری آموزشی1101393/02/25پنج شنبه12:45-14:30خدادادمزدایی
فناوری آموزشی1111393/03/01پنج شنبه12:45-14:30خدادادمزدایی
مدیریت آموزشی111392/12/13سه شنبه11:00-12:45عاطفه عرب زاده جعفری
مدیریت آموزشی121393/01/21پنج شنبه14:30-16:15عاطفه عرب زاده جعفری
مدیریت آموزشی131393/02/04پنج شنبه14:30-16:15عاطفه عرب زاده جعفری
مدیریت آموزشی141393/02/18پنج شنبه14:30-16:15عاطفه عرب زاده جعفری
مسائل اموزش و پرورش ایران111392/11/27یکشنبه14:30-16:15عباسعزت آبادی پور
مسائل اموزش و پرورش ایران121392/12/04یکشنبه14:30-16:15عباسعزت آبادی پور
مسائل اموزش و پرورش ایران131392/12/11یکشنبه14:30-16:15عباسعزت آبادی پور
مسائل اموزش و پرورش ایران141392/12/18یکشنبه14:30-16:15عباسعزت آبادی پور
مسائل اموزش و پرورش ایران151393/01/17یکشنبه14:30-16:15عباسعزت آبادی پور
مسائل اموزش و پرورش ایران161393/01/24یکشنبه14:30-16:15عباسعزت آبادی پور
مسائل اموزش و پرورش ایران171393/01/31یکشنبه14:30-16:15عباسعزت آبادی پور
مسائل اموزش و پرورش ایران181393/02/07یکشنبه14:30-16:15عباسعزت آبادی پور
مسائل اموزش و پرورش ایران191393/02/14یکشنبه14:30-16:15عباسعزت آبادی پور
مسائل اموزش و پرورش ایران1101393/02/21یکشنبه14:30-16:15عباسعزت آبادی پور
مسائل اموزش و پرورش ایران1111393/02/28یکشنبه14:30-16:15عباسعزت آبادی پور
کاراموزی 1111392/12/04یکشنبه07:30-09:15فاطمهپورشهسواری
کاراموزی 1121392/12/11یکشنبه07:30-09:15فاطمهپورشهسواری
کاراموزی 1131392/12/18یکشنبه07:30-09:15فاطمهپورشهسواری
کاراموزی 1141393/01/17یکشنبه07:30-09:15فاطمهپورشهسواری
کاراموزی 1151393/01/24یکشنبه07:30-09:15فاطمهپورشهسواری
کاراموزی 1161393/01/31یکشنبه07:30-09:15فاطمهپورشهسواری
کاراموزی 1171393/02/07یکشنبه07:30-09:15فاطمهپورشهسواری
کاراموزی 1181393/02/14یکشنبه07:30-09:15فاطمهپورشهسواری
کاراموزی 1191393/02/21یکشنبه07:30-09:15فاطمهپورشهسواری
کاراموزی 11101393/02/28یکشنبه07:30-09:15فاطمهپورشهسواری
مدیریت کلاس111392/11/29سه شنبه14:30-16:15حسینجهانشاهی
مدیریت کلاس121392/12/06سه شنبه14:30-16:15حسینجهانشاهی
مدیریت کلاس131392/12/13سه شنبه14:30-16:15حسینجهانشاهی
مدیریت کلاس141392/12/20سه شنبه14:30-16:15حسینجهانشاهی
مدیریت کلاس151393/01/19سه شنبه14:30-16:15حسینجهانشاهی
مدیریت کلاس161393/01/26سه شنبه14:30-16:15حسینجهانشاهی
مدیریت کلاس171393/02/02سه شنبه14:30-16:15حسینجهانشاهی
مدیریت کلاس181393/02/09سه شنبه14:30-16:15حسینجهانشاهی
مدیریت کلاس191393/02/16سه شنبه14:30-16:15حسینجهانشاهی
مدیریت کلاس1101393/02/30سه شنبه14:30-16:15حسینجهانشاهی
روش تحقیق در علوم تربیتی111392/11/26شنبه09:15-11:00مهدیهابوالقاسمی
روش تحقیق در علوم تربیتی121392/12/03شنبه09:15-11:00مهدیهابوالقاسمی
روش تحقیق در علوم تربیتی131392/12/10شنبه09:15-11:00مهدیهابوالقاسمی
روش تحقیق در علوم تربیتی141392/12/17شنبه09:15-11:00مهدیهابوالقاسمی
روش تحقیق در علوم تربیتی151393/01/16شنبه09:15-11:00مهدیهابوالقاسمی
روش تحقیق در علوم تربیتی161393/01/23شنبه09:15-11:00مهدیهابوالقاسمی
روش تحقیق در علوم تربیتی171393/01/30شنبه09:15-11:00مهدیهابوالقاسمی
روش تحقیق در علوم تربیتی181393/02/06شنبه09:15-11:00مهدیهابوالقاسمی
روش تحقیق در علوم تربیتی191393/02/13شنبه09:15-11:00مهدیهابوالقاسمی
روش تحقیق در علوم تربیتی1101393/02/20شنبه09:15-11:00مهدیهابوالقاسمی
روش تحقیق در علوم تربیتی1111393/02/27شنبه09:15-11:00مهدیهابوالقاسمی
برنامه ریزی آموزش فنی حرفه ای111392/11/21دوشنبه09:15-11:00مهدیهابوالقاسمی
برنامه ریزی آموزش فنی حرفه ای121392/11/28دوشنبه09:15-11:00مهدیهابوالقاسمی
برنامه ریزی آموزش فنی حرفه ای131392/12/05دوشنبه09:15-11:00مهدیهابوالقاسمی
برنامه ریزی آموزش فنی حرفه ای141392/12/12دوشنبه09:15-11:00مهدیهابوالقاسمی
برنامه ریزی آموزش فنی حرفه ای151392/12/19دوشنبه09:15-11:00مهدیهابوالقاسمی
برنامه ریزی آموزش فنی حرفه ای161393/01/18دوشنبه09:15-11:00مهدیهابوالقاسمی
برنامه ریزی آموزش فنی حرفه ای171393/01/25دوشنبه09:15-11:00مهدیهابوالقاسمی
برنامه ریزی آموزش فنی حرفه ای181393/02/01دوشنبه09:15-11:00مهدیهابوالقاسمی
برنامه ریزی آموزش فنی حرفه ای191393/02/08دوشنبه09:15-11:00مهدیهابوالقاسمی
برنامه ریزی آموزش فنی حرفه ای1101393/02/15دوشنبه09:15-11:00مهدیهابوالقاسمی
برنامه ریزی آموزش فنی حرفه ای1111393/02/22دوشنبه09:15-11:00مهدیهابوالقاسمی
برنامه ریزی آموزش فنی حرفه ای1121393/02/29دوشنبه09:15-11:00مهدیهابوالقاسمی
درامدی بر نقش هنر در مدارس111392/12/04یکشنبه11:00-12:45نرگسبیگمرادی
درامدی بر نقش هنر در مدارس121392/12/18یکشنبه11:00-12:45نرگسبیگمرادی
درامدی بر نقش هنر در مدارس131393/01/24یکشنبه11:00-12:45نرگسبیگمرادی
درامدی بر نقش هنر در مدارس141393/02/07یکشنبه11:00-12:45نرگسبیگمرادی
پروژه211392/11/30چهارشنیه11:00-12:45مهدیمظفری
پروژه221392/12/07چهارشنیه11:00-12:45مهدیمظفری
پروژه231392/12/14چهارشنیه11:00-12:45مهدیمظفری
پروژه241392/12/21چهارشنیه11:00-12:45مهدیمظفری
پروژه251393/01/20چهارشنیه11:00-12:45مهدیمظفری
پروژه261393/01/27چهارشنیه11:00-12:45مهدیمظفری
پروژه271393/02/03چهارشنیه11:00-12:45مهدیمظفری
پروژه281393/02/10چهارشنیه11:00-12:45مهدیمظفری
پروژه291393/02/17چهارشنیه11:00-12:45مهدیمظفری
پروژه2101393/02/24چهارشنیه11:00-12:45مهدیمظفری
پروژه2111393/02/31چهارشنیه11:00-12:45مهدیمظفری
پروژه311392/11/27یکشنبه16:15-18:00عباسعزت آبادی پور
پروژه321392/12/04یکشنبه16:15-18:00عباسعزت آبادی پور
پروژه331392/12/11یکشنبه16:15-18:00عباسعزت آبادی پور
پروژه341393/01/17یکشنبه16:15-18:00عباسعزت آبادی پور
پروژه351393/01/31یکشنبه16:15-18:00عباسعزت آبادی پور
پروژه361393/02/07یکشنبه16:15-18:00عباسعزت آبادی پور
پروژه371393/02/14یکشنبه16:15-18:00عباسعزت آبادی پور
پروژه381393/02/21یکشنبه16:15-18:00عباسعزت آبادی پور
پروژه391393/02/28یکشنبه16:15-18:00عباسعزت آبادی پور
پروژه411392/11/26شنبه11:00-12:45مهدیهابوالقاسمی
پروژه421392/12/03شنبه11:00-12:45مهدیهابوالقاسمی
پروژه431392/12/10شنبه11:00-12:45مهدیهابوالقاسمی
پروژه441392/12/17شنبه11:00-12:45مهدیهابوالقاسمی
پروژه451393/01/16شنبه11:00-12:45مهدیهابوالقاسمی
پروژه461393/01/23شنبه11:00-12:45مهدیهابوالقاسمی
پروژه471393/01/30شنبه11:00-12:45مهدیهابوالقاسمی
پروژه481393/02/06شنبه11:00-12:45مهدیهابوالقاسمی
پروژه491393/02/13شنبه11:00-12:45مهدیهابوالقاسمی
پروژه4101393/02/20شنبه11:00-12:45مهدیهابوالقاسمی
پروژه4111393/02/27شنبه11:00-12:45مهدیهابوالقاسمی
پروژه511392/11/24پنج شنبه11:00-12:45خدادادمزدایی
پروژه521392/12/01پنج شنبه11:00-12:45خدادادمزدایی
پروژه531392/12/08پنج شنبه11:00-12:45خدادادمزدایی
پروژه541392/12/15پنج شنبه11:00-12:45خدادادمزدایی
پروژه551392/12/22پنج شنبه11:00-12:45خدادادمزدایی
پروژه561393/01/21پنج شنبه11:00-12:45خدادادمزدایی
پروژه571393/01/28پنج شنبه11:00-12:45خدادادمزدایی
پروژه581393/02/04پنج شنبه11:00-12:45خدادادمزدایی
پروژه591393/02/11پنج شنبه11:00-12:45خدادادمزدایی
پروژه5101393/02/18پنج شنبه11:00-12:45خدادادمزدایی
پروژه5111393/02/25پنج شنبه11:00-12:45خدادادمزدایی
پروژه5121393/03/01پنج شنبه11:00-12:45خدادادمزدایی
کارورزی 2111392/11/21دوشنبه16:15-18:00عباسعزت آبادی پور
کارورزی 2121392/11/28دوشنبه16:15-18:00عباسعزت آبادی پور
کارورزی 2131392/12/05دوشنبه16:15-18:00عباسعزت آبادی پور
کارورزی 2141392/12/12دوشنبه16:15-18:00عباسعزت آبادی پور
کارورزی 2151392/12/19دوشنبه16:15-18:00عباسعزت آبادی پور
کارورزی 2161393/01/18دوشنبه16:15-18:00عباسعزت آبادی پور
کارورزی 2171393/01/25دوشنبه16:15-18:00عباسعزت آبادی پور
کارورزی 2181393/02/01دوشنبه16:15-18:00عباسعزت آبادی پور
کارورزی 2191393/02/08دوشنبه16:15-18:00عباسعزت آبادی پور
کارورزی 21101393/02/15دوشنبه16:15-18:00عباسعزت آبادی پور
کارورزی 21111393/02/22دوشنبه16:15-18:00عباسعزت آبادی پور
کارورزی 21121393/02/29دوشنبه16:15-18:00عباسعزت آبادی پور
کاربرد کامپیوتر در مدیریت اموزشی111392/11/28دوشنبه07:30-09:15اعظمنیرومند
کاربرد کامپیوتر در مدیریت اموزشی121392/12/05دوشنبه07:30-09:15اعظمنیرومند
کاربرد کامپیوتر در مدیریت اموزشی131392/12/12دوشنبه07:30-09:15اعظمنیرومند
کاربرد کامپیوتر در مدیریت اموزشی141392/12/19دوشنبه07:30-09:15اعظمنیرومند
کاربرد کامپیوتر در مدیریت اموزشی151393/01/18دوشنبه07:30-09:15اعظمنیرومند
کاربرد کامپیوتر در مدیریت اموزشی161393/01/25دوشنبه07:30-09:15اعظمنیرومند
کاربرد کامپیوتر در مدیریت اموزشی171393/02/01دوشنبه07:30-09:15اعظمنیرومند
کاربرد کامپیوتر در مدیریت اموزشی181393/02/08دوشنبه07:30-09:15اعظمنیرومند
کاربرد کامپیوتر در مدیریت اموزشی191393/02/15دوشنبه07:30-09:15اعظمنیرومند
کاربرد کامپیوتر در مدیریت اموزشی1101393/02/22دوشنبه07:30-09:15اعظمنیرومند
کاربرد کامپیوتر در مدیریت اموزشی1111393/02/29دوشنبه07:30-09:15اعظمنیرومند
نظارت و راهنمایی تعلیماتی111392/12/13سه شنبه16:15-18:00حسینجهانشاهی
نظارت و راهنمایی تعلیماتی121393/01/19سه شنبه16:15-18:00حسینجهانشاهی
نظارت و راهنمایی تعلیماتی131393/02/02سه شنبه16:15-18:00حسینجهانشاهی
نظارت و راهنمایی تعلیماتی141393/02/16سه شنبه16:15-18:00حسینجهانشاهی
روانشناسی تربیتی111392/12/01پنج شنبه09:15-11:00مریم نظری
روانشناسی تربیتی121392/12/15پنج شنبه09:15-11:00مریم نظری
روانشناسی تربیتی131393/01/21پنج شنبه09:15-11:00مریم نظری
روانشناسی تربیتی141393/02/04پنج شنبه09:15-11:00مریم نظری
روانشناسی تربیتی151393/02/18پنج شنبه09:15-11:00مریم نظری
روانشناسی تربیتی161393/02/25پنج شنبه09:15-11:00مریم نظری
مقدمات روش تحقیق درروانشناسی و علوم تربیتی111392/11/29سه شنبه12:45-14:30فاطمهپورشهسواری
مقدمات روش تحقیق درروانشناسی و علوم تربیتی121392/12/06سه شنبه12:45-14:30فاطمهپورشهسواری
مقدمات روش تحقیق درروانشناسی و علوم تربیتی131392/12/13سه شنبه12:45-14:30فاطمهپورشهسواری
مقدمات روش تحقیق درروانشناسی و علوم تربیتی141392/12/20سه شنبه12:45-14:30فاطمهپورشهسواری
مقدمات روش تحقیق درروانشناسی و علوم تربیتی151393/01/19سه شنبه12:45-14:30فاطمهپورشهسواری
مقدمات روش تحقیق درروانشناسی و علوم تربیتی161393/01/26سه شنبه12:45-14:30فاطمهپورشهسواری
مقدمات روش تحقیق درروانشناسی و علوم تربیتی171393/02/02سه شنبه12:45-14:30فاطمهپورشهسواری
مقدمات روش تحقیق درروانشناسی و علوم تربیتی181393/02/09سه شنبه12:45-14:30فاطمهپورشهسواری
مقدمات روش تحقیق درروانشناسی و علوم تربیتی191393/02/16سه شنبه12:45-14:30فاطمهپورشهسواری
مقدمات روش تحقیق درروانشناسی و علوم تربیتی1101393/02/30سه شنبه12:45-14:30فاطمهپورشهسواری
روان سنجی111392/12/12دوشنبه14:30-16:15نجمهفضلعلی
روان سنجی121393/01/18دوشنبه14:30-16:15نجمهفضلعلی
روان سنجی131393/02/01دوشنبه14:30-16:15نجمهفضلعلی
روان سنجی141393/02/15دوشنبه14:30-16:15نجمهفضلعلی
روانشناسی شخصیت111392/11/29سه شنبه16:15-18:00رضاامجدی فر
روانشناسی شخصیت121392/12/06سه شنبه16:15-18:00رضاامجدی فر
روانشناسی شخصیت131392/12/13سه شنبه16:15-18:00رضاامجدی فر
روانشناسی شخصیت141392/12/20سه شنبه16:15-18:00رضاامجدی فر
روانشناسی شخصیت151393/01/19سه شنبه16:15-18:00رضاامجدی فر
روانشناسی شخصیت161393/01/26سه شنبه16:15-18:00رضاامجدی فر
روانشناسی شخصیت171393/02/02سه شنبه16:15-18:00رضاامجدی فر
روانشناسی شخصیت181393/02/09سه شنبه16:15-18:00رضاامجدی فر
روانشناسی شخصیت191393/02/16سه شنبه16:15-18:00رضاامجدی فر
روانشناسی عمومی 2111392/12/11یکشنبه07:30-09:15سیداحسانحسینی زیدابادی
روانشناسی عمومی 2121393/01/17یکشنبه07:30-09:15سیداحسانحسینی زیدابادی
روانشناسی عمومی 2131393/01/31یکشنبه07:30-09:15سیداحسانحسینی زیدابادی
روانشناسی عمومی 2141393/02/07یکشنبه07:30-09:15سیداحسانحسینی زیدابادی
اختلالات یادگیری111392/12/01پنج شنبه11:00-12:45محمودقاسمیان
اختلالات یادگیری121392/12/15پنج شنبه11:00-12:45محمودقاسمیان
اختلالات یادگیری131393/01/21پنج شنبه11:00-12:45محمودقاسمیان
اختلالات یادگیری141393/02/04پنج شنبه11:00-12:45محمودقاسمیان
اختلالات یادگیری151393/02/18پنج شنبه11:00-12:45محمودقاسمیان
اختلالات یادگیری161393/02/25پنج شنبه11:00-12:45محمودقاسمیان
روانشناسی رشد 1111392/12/04یکشنبه16:15-18:00مرجان عرب مختاری
روانشناسی رشد 1121392/12/18یکشنبه16:15-18:00مرجان عرب مختاری
روانشناسی رشد 1131393/01/24یکشنبه16:15-18:00مرجان عرب مختاری
روانشناسی رشد 1141393/02/07یکشنبه16:15-18:00مرجان عرب مختاری
متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی111392/11/30چهارشنیه07:30-09:15سمیراستوده نیا
متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی121392/12/07چهارشنیه07:30-09:15سمیراستوده نیا
متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی131392/12/14چهارشنیه07:30-09:15سمیراستوده نیا
متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی141392/12/21چهارشنیه07:30-09:15سمیراستوده نیا
متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی151393/01/20چهارشنیه07:30-09:15سمیراستوده نیا
متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی161393/01/27چهارشنیه07:30-09:15سمیراستوده نیا
متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی171393/02/03چهارشنیه07:30-09:15سمیراستوده نیا
متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی181393/02/10چهارشنیه07:30-09:15سمیراستوده نیا
متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی191393/02/17چهارشنیه07:30-09:15سمیراستوده نیا
متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی1101393/02/24چهارشنیه07:30-09:15سمیراستوده نیا
متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی1111393/02/31چهارشنیه07:30-09:15سمیراستوده نیا
روانشناسی و اموزش کودکان استثنایی111392/11/29سه شنبه11:00-12:45مهدیدریابیگی
روانشناسی و اموزش کودکان استثنایی121392/12/06سه شنبه11:00-12:45مهدیدریابیگی
روانشناسی و اموزش کودکان استثنایی131392/12/13سه شنبه11:00-12:45مهدیدریابیگی
روانشناسی و اموزش کودکان استثنایی141392/12/20سه شنبه11:00-12:45مهدیدریابیگی
روانشناسی و اموزش کودکان استثنایی151393/01/19سه شنبه11:00-12:45مهدیدریابیگی
روانشناسی و اموزش کودکان استثنایی161393/01/26سه شنبه11:00-12:45مهدیدریابیگی
روانشناسی و اموزش کودکان استثنایی171393/02/02سه شنبه11:00-12:45مهدیدریابیگی
روانشناسی و اموزش کودکان استثنایی181393/02/09سه شنبه11:00-12:45مهدیدریابیگی
روانشناسی و اموزش کودکان استثنایی191393/02/16سه شنبه11:00-12:45مهدیدریابیگی
روانشناسی و اموزش کودکان استثنایی1101393/02/30سه شنبه11:00-12:45مهدیدریابیگی
روانشناسی پویایی گروه111392/11/26شنبه14:30-16:15فاطمه رضوانی پور
روانشناسی پویایی گروه121392/12/10شنبه14:30-16:15فاطمه رضوانی پور
روانشناسی پویایی گروه131393/01/16شنبه14:30-16:15فاطمه رضوانی پور
روانشناسی پویایی گروه141393/01/30شنبه14:30-16:15فاطمه رضوانی پور
روانشناسی پویایی گروه151393/02/13شنبه14:30-16:15فاطمه رضوانی پور
روانشناسی پویایی گروه161393/02/20شنبه14:30-16:15فاطمه رضوانی پور
روشهای تغییر و اصلاح رفتار111392/11/27یکشنبه11:00-12:45سیداحسانحسینی زیدابادی
روشهای تغییر و اصلاح رفتار121392/12/11یکشنبه11:00-12:45سیداحسانحسینی زیدابادی
روشهای تغییر و اصلاح رفتار131393/01/17یکشنبه11:00-12:45سیداحسانحسینی زیدابادی
روشهای تغییر و اصلاح رفتار141393/01/31یکشنبه11:00-12:45سیداحسانحسینی زیدابادی
روشهای تغییر و اصلاح رفتار151393/02/14یکشنبه11:00-12:45سیداحسانحسینی زیدابادی
روشهای تغییر و اصلاح رفتار161393/02/21یکشنبه11:00-12:45سیداحسانحسینی زیدابادی
مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره111392/11/24پنج شنبه16:15-18:00رضاافشارجهانشاهی
مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره121392/12/08پنج شنبه16:15-18:00رضاافشارجهانشاهی
مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره131392/12/22پنج شنبه16:15-18:00رضاافشارجهانشاهی
مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره141393/01/21پنج شنبه16:15-18:00رضاافشارجهانشاهی
مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره151393/02/04پنج شنبه16:15-18:00رضاافشارجهانشاهی
مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره161393/02/18پنج شنبه16:15-18:00رضاافشارجهانشاهی
روانشناسی یادگیری111392/11/29سه شنبه14:30-16:15مریم نظری
روانشناسی یادگیری121392/12/13سه شنبه14:30-16:15مریم نظری
روانشناسی یادگیری131392/12/20سه شنبه14:30-16:15مریم نظری
روانشناسی یادگیری141393/01/19سه شنبه14:30-16:15مریم نظری
روانشناسی یادگیری151393/02/02سه شنبه14:30-16:15مریم نظری
روانشناسی یادگیری161393/02/16سه شنبه14:30-16:15مریم نظری