دانشگاه پیام نور سیرجان
نام درسگروهجلسهتاریخروززماننام استادنام خانوادگی استادشماره کلاس
امار توصیفی111394/01/17دوشنبه14:45-16:30سیداحسانحسینی زیدابادی3201
امار توصیفی121394/01/24دوشنبه14:45-16:30سیداحسانحسینی زیدابادی3203
امار توصیفی131394/01/31دوشنبه14:45-16:30سیداحسانحسینی زیدابادی3204
امار توصیفی141394/02/07دوشنبه14:45-16:30سیداحسانحسینی زیدابادی3210
امار توصیفی151394/02/14دوشنبه14:45-16:30سیداحسانحسینی زیدابادی3209
امار توصیفی161394/02/21دوشنبه14:45-16:30سیداحسانحسینی زیدابادی3206
امار توصیفی171394/02/28دوشنبه14:45-16:30سیداحسانحسینی زیدابادی3206
امار استنباطی121393/12/12سه شنبه16:30-18:15مهدیهخوارزمی1204
امار استنباطی131393/12/19سه شنبه16:30-18:15مهدیهخوارزمی3204
امار استنباطی141394/01/18سه شنبه16:30-18:15مهدیهخوارزمی1205
امار استنباطی151394/01/25سه شنبه16:30-18:15مهدیهخوارزمی1204
امار استنباطی161394/02/01سه شنبه16:30-18:15مهدیهخوارزمی1103
امار استنباطی171394/02/08سه شنبه16:30-18:15مهدیهخوارزمی3210
امار استنباطی181394/02/15سه شنبه16:30-18:15مهدیهخوارزمی1103
امار استنباطی191394/02/22سه شنبه16:30-18:15مهدیهخوارزمی1103
امار استنباطی1101394/02/29سه شنبه16:30-18:15مهدیهخوارزمی1205
کاربرد آزمونهای روانی111393/11/29چهارشنیه07:30-09:15فاطمهپورفریدونی1106
کاربرد آزمونهای روانی121393/12/06چهارشنیه07:30-09:15فاطمهپورفریدونی1106
کاربرد آزمونهای روانی131393/12/13چهارشنیه07:30-09:15فاطمهپورفریدونی1106
کاربرد آزمونهای روانی141393/12/20چهارشنیه07:30-09:15فاطمهپورفریدونی1106
کاربرد آزمونهای روانی151394/01/19چهارشنیه07:30-09:15فاطمهپورفریدونی1106
کاربرد آزمونهای روانی161394/01/26چهارشنیه07:30-09:15فاطمهپورفریدونی1106
کاربرد آزمونهای روانی171394/02/02چهارشنیه07:30-09:15فاطمهپورفریدونی1106
کاربرد آزمونهای روانی181394/02/09چهارشنیه07:30-09:15فاطمهپورفریدونی1106
کاربرد آزمونهای روانی191394/02/16چهارشنیه07:30-09:15فاطمهپورفریدونی1106
کاربرد آزمونهای روانی1101394/02/23چهارشنیه07:30-09:15فاطمهپورفریدونی1106
کاربرد آزمونهای روانی1111394/02/30چهارشنیه07:30-09:15فاطمهپورفریدونی1106
اصول و فنون مشاوره خانواده111393/11/29چهارشنیه14:45-16:30حسینتاج آبادی پور1106
اصول و فنون مشاوره خانواده121393/12/06چهارشنیه14:45-16:30حسینتاج آبادی پور1106
اصول و فنون مشاوره خانواده131393/12/13چهارشنیه14:45-16:30حسینتاج آبادی پور1106
اصول و فنون مشاوره خانواده141393/12/20چهارشنیه14:45-16:30حسینتاج آبادی پور1106
اصول و فنون مشاوره خانواده151394/01/19چهارشنیه14:45-16:30حسینتاج آبادی پور1106
اصول و فنون مشاوره خانواده161394/01/26چهارشنیه14:45-16:30حسینتاج آبادی پور1106
اصول و فنون مشاوره خانواده171394/02/02چهارشنیه14:45-16:30حسینتاج آبادی پور1106
اصول و فنون مشاوره خانواده181394/02/09چهارشنیه14:45-16:30حسینتاج آبادی پور1106
اصول و فنون مشاوره خانواده191394/02/16چهارشنیه14:45-16:30حسینتاج آبادی پور1106
اصول و فنون مشاوره خانواده1101394/02/23چهارشنیه14:45-16:30حسینتاج آبادی پور1106
اصول و فنون مشاوره خانواده1111394/02/30چهارشنیه14:45-16:30حسینتاج آبادی پور1106
فلسفه اموزش و پرورش111393/11/25شنبه16:30-18:15رضاطلابیگی1106
فلسفه اموزش و پرورش121393/12/02شنبه16:30-18:15رضاطلابیگی1106
فلسفه اموزش و پرورش131393/12/09شنبه16:30-18:15رضاطلابیگی1106
فلسفه اموزش و پرورش141393/12/16شنبه16:30-18:15رضاطلابیگی1106
روشها و فنون تدریس111393/12/02شنبه13:00-14:45آزادهافروز1106
روشها و فنون تدریس121393/12/09شنبه13:00-14:45آزادهافروز1106
روشها و فنون تدریس131394/01/22شنبه13:00-14:45آزادهافروز1106
روشها و فنون تدریس141394/02/05شنبه13:00-14:45آزادهافروز1106
اصول و مبانی آموزش و پرورش111393/12/11دوشنبه14:45-16:30عباسعزت آبادی پور3205
اصول و مبانی آموزش و پرورش121394/02/07دوشنبه14:45-16:30عباسعزت آبادی پور3205
کلیات فلسفه111394/01/15شنبه14:45-16:30زهرافتحی3201
کلیات فلسفه121394/01/29شنبه14:45-16:30زهرافتحی3201
کلیات فلسفه131394/02/05شنبه14:45-16:30زهرافتحی3201
کلیات فلسفه141394/02/19شنبه14:45-16:30زهرافتحی3201
اموزش بزرگسالان111394/01/15شنبه16:30-18:15گلشنصادقی3204
اموزش بزرگسالان121394/01/29شنبه16:30-18:15گلشنصادقی3210
مقدمات تکنولوژی آموزشی111393/11/23پنج شنبه13:00-14:45خدادادمزدایی1106
مقدمات تکنولوژی آموزشی121393/11/30پنج شنبه13:00-14:45خدادادمزدایی1106
مقدمات تکنولوژی آموزشی131393/12/07پنج شنبه13:00-14:45خدادادمزدایی1106
مقدمات تکنولوژی آموزشی141393/12/14پنج شنبه13:00-14:45خدادادمزدایی1106
مقدمات تکنولوژی آموزشی151393/12/21پنج شنبه13:00-14:45خدادادمزدایی1106
مقدمات تکنولوژی آموزشی161394/01/20پنج شنبه13:00-14:45خدادادمزدایی1106
مقدمات تکنولوژی آموزشی171394/01/27پنج شنبه13:00-14:45خدادادمزدایی1106
مقدمات تکنولوژی آموزشی181394/02/03پنج شنبه13:00-14:45خدادادمزدایی1106
مقدمات تکنولوژی آموزشی191394/02/10پنج شنبه13:00-14:45خدادادمزدایی1106
مقدمات تکنولوژی آموزشی1101394/02/17پنج شنبه13:00-14:45خدادادمزدایی1106
مقدمات تکنولوژی آموزشی1111394/02/24پنج شنبه13:00-14:45خدادادمزدایی1106
مقدمات تکنولوژی آموزشی1121394/02/31پنج شنبه13:00-14:45خدادادمزدایی1106
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی111393/11/30پنج شنبه09:15-11:00خدادادمزدایی1103
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی121393/12/07پنج شنبه07:30-09:15خدادادمزدایی1106
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی131393/12/14پنج شنبه09:15-11:00خدادادمزدایی1103
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی141394/01/27پنج شنبه09:15-11:00خدادادمزدایی1203
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی151394/02/03پنج شنبه09:15-11:00خدادادمزدایی1203
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی161394/02/10پنج شنبه09:15-11:00خدادادمزدایی1203
تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران111394/01/15شنبه14:45-16:30گلشنصادقی1103
تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران121394/02/19شنبه14:45-16:30گلشنصادقی1103
مدیریت اسلامی111394/01/19چهارشنیه13:00-14:45حسینختیال3206
مدیریت اسلامی121394/02/02چهارشنیه13:00-14:45حسینختیال1101
مدیریت اسلامی131394/02/16چهارشنیه13:00-14:45حسینختیال3207
مدیریت اسلامی141394/02/23چهارشنیه13:00-14:45حسینختیال1105
اصول برنامه ریزی درسی111394/01/16یکشنبه16:30-18:15فاطمهوفائی3208
اصول برنامه ریزی درسی121394/01/23یکشنبه16:30-18:15فاطمهوفائی3210
اصول برنامه ریزی درسی131394/01/30یکشنبه16:30-18:15فاطمهوفائی3209
اصول برنامه ریزی درسی141394/02/06یکشنبه16:30-18:15فاطمهوفائی1207
اصول برنامه ریزی درسی151394/02/13یکشنبه16:30-18:15فاطمهوفائی1207
اصول برنامه ریزی درسی161394/02/20یکشنبه16:30-18:15فاطمهوفائی3210
فناوری آموزشی211393/11/23پنج شنبه07:30-09:15خدادادمزداییلابراتوار زبان-کارگاه کامپیوتر
فناوری آموزشی221393/11/30پنج شنبه07:30-09:15خدادادمزداییلابراتوار زبان-کارگاه کامپیوتر
فناوری آموزشی231393/12/07پنج شنبه07:30-09:15خدادادمزداییلابراتوار زبان-کارگاه کامپیوتر
فناوری آموزشی241393/12/14پنج شنبه07:30-09:15خدادادمزداییلابراتوار زبان-کارگاه کامپیوتر
فناوری آموزشی251393/12/21پنج شنبه07:30-09:15خدادادمزداییلابراتوار زبان-کارگاه کامپیوتر
فناوری آموزشی261394/01/20پنج شنبه07:30-09:15خدادادمزداییلابراتوار زبان-کارگاه کامپیوتر
فناوری آموزشی271394/01/27پنج شنبه07:30-09:15خدادادمزداییلابراتوار زبان-کارگاه کامپیوتر
فناوری آموزشی281394/02/03پنج شنبه07:30-09:15خدادادمزداییلابراتوار زبان-کارگاه کامپیوتر
فناوری آموزشی291394/02/10پنج شنبه07:30-09:15خدادادمزداییلابراتوار زبان-کارگاه کامپیوتر
فناوری آموزشی2101394/02/17پنج شنبه07:30-09:15خدادادمزداییلابراتوار زبان-کارگاه کامپیوتر
فناوری آموزشی2111394/02/24پنج شنبه07:30-09:15خدادادمزداییلابراتوار زبان-کارگاه کامپیوتر
فناوری آموزشی2121394/02/31پنج شنبه07:30-09:15خدادادمزداییلابراتوار زبان-کارگاه کامپیوتر
مدیریت آموزشی111393/12/05سه شنبه14:45-16:30فاطمهوفائی1205
مدیریت آموزشی121393/12/12سه شنبه14:45-16:30فاطمهوفائی1205
مدیریت آموزشی131394/01/25سه شنبه14:45-16:30فاطمهوفائی1205
مدیریت آموزشی141394/02/08سه شنبه14:45-16:30فاطمهوفائی1205
اموزش و پرورش تطبیقی111393/12/21پنج شنبه11:00-12:45عاطفه عرب زاده جعفری1106
اموزش و پرورش تطبیقی121394/01/20پنج شنبه11:00-12:45عاطفه عرب زاده جعفری1207
اموزش و پرورش تطبیقی131394/02/03پنج شنبه11:00-12:45عاطفه عرب زاده جعفری1202
اموزش و پرورش تطبیقی141394/02/17پنج شنبه11:00-12:45عاطفه عرب زاده جعفری1103
جامعه شناسی آموزش و پرورش111393/11/19یکشنبه16:30-18:15محمدجوادشهبا1103
جامعه شناسی آموزش و پرورش121393/11/26یکشنبه16:30-18:15محمدجوادشهبا1106
جامعه شناسی آموزش و پرورش131394/01/16یکشنبه16:30-18:15محمدجوادشهبا1103
جامعه شناسی آموزش و پرورش141394/02/13یکشنبه16:30-18:15محمدجوادشهبا1106
جامعه شناسی آموزش و پرورش151394/02/20یکشنبه16:30-18:15محمدجوادشهبا1106
جامعه شناسی آموزش و پرورش161394/02/27یکشنبه16:30-18:15محمدجوادشهبا1103
مدیریت کتابخانه111393/12/03یکشنبه13:00-14:45مهدیهکاشف1203
مدیریت کتابخانه121393/12/10یکشنبه14:45-16:30مهدیهکاشف3210
مدیریت کتابخانه131394/01/25سه شنبه14:45-16:30مهدیهکاشف3204
مدیریت کتابخانه141394/02/08سه شنبه14:45-16:30مهدیهکاشف3205
مسائل اموزش و پرورش ایران111393/11/19یکشنبه14:45-16:30عباسعزت آبادی پور1203
مسائل اموزش و پرورش ایران121393/11/26یکشنبه14:45-16:30عباسعزت آبادی پور1205
مسائل اموزش و پرورش ایران131393/12/03یکشنبه14:45-16:30عباسعزت آبادی پور1205
مسائل اموزش و پرورش ایران141393/12/10یکشنبه14:45-16:30عباسعزت آبادی پور3205
مسائل اموزش و پرورش ایران151393/12/17یکشنبه14:45-16:30عباسعزت آبادی پور1205
مسائل اموزش و پرورش ایران161394/01/16یکشنبه14:45-16:30عباسعزت آبادی پور1205
مسائل اموزش و پرورش ایران171394/01/23یکشنبه14:45-16:30عباسعزت آبادی پور1205
مسائل اموزش و پرورش ایران181394/01/30یکشنبه14:45-16:30عباسعزت آبادی پور3205
مسائل اموزش و پرورش ایران191394/02/06یکشنبه14:45-16:30عباسعزت آبادی پور1205
مسائل اموزش و پرورش ایران1101394/02/13یکشنبه14:45-16:30عباسعزت آبادی پور3205
مسائل اموزش و پرورش ایران1111394/02/20یکشنبه14:45-16:30عباسعزت آبادی پور1205
مسائل اموزش و پرورش ایران1121394/02/27یکشنبه14:45-16:30عباسعزت آبادی پور1103
درامدی بر نقش ادبیات در مدارس111393/11/25شنبه13:00-14:45زهراپورخسروانی1106
درامدی بر نقش ادبیات در مدارس121393/12/02شنبه13:00-14:45زهراپورخسروانی1203
درامدی بر نقش ادبیات در مدارس131393/12/09شنبه13:00-14:45زهراپورخسروانی1203
درامدی بر نقش ادبیات در مدارس141394/01/22شنبه13:00-14:45زهراپورخسروانی1203
درامدی بر نقش ادبیات در مدارس151394/01/29شنبه13:00-14:45زهراپورخسروانی1106
درامدی بر نقش ادبیات در مدارس161394/02/05شنبه13:00-14:45زهراپورخسروانی1203
کاراموزی 1111393/11/29چهارشنیه16:30-18:15مهدیهخوارزمی1106
کاراموزی 1121393/12/06چهارشنیه16:30-18:15مهدیهخوارزمی1106
کاراموزی 1131393/12/13چهارشنیه16:30-18:15مهدیهخوارزمی1106
کاراموزی 1141393/12/20چهارشنیه16:30-18:15مهدیهخوارزمی1106
کاراموزی 1151394/01/19چهارشنیه16:30-18:15مهدیهخوارزمی1106
کاراموزی 1161394/01/26چهارشنیه16:30-18:15مهدیهخوارزمی1106
کاراموزی 1171394/02/02چهارشنیه16:30-18:15مهدیهخوارزمی1106
کاراموزی 1181394/02/09چهارشنیه16:30-18:15مهدیهخوارزمی1106
کاراموزی 1191394/02/16چهارشنیه16:30-18:15مهدیهخوارزمی1106
کاراموزی 11101394/02/23چهارشنیه16:30-18:15مهدیهخوارزمی1106
کاراموزی 11111394/02/30چهارشنیه16:30-18:15مهدیهخوارزمی1106
مدیریت کلاس111393/11/21سه شنبه14:45-16:30حسینجهانشاهی1106
مدیریت کلاس121393/11/28سه شنبه14:45-16:30حسینجهانشاهی1106
مدیریت کلاس131393/12/05سه شنبه14:45-16:30حسینجهانشاهی1106
مدیریت کلاس141393/12/12سه شنبه14:45-16:30حسینجهانشاهی1106
مدیریت کلاس151393/12/19سه شنبه14:45-16:30حسینجهانشاهی1106
مدیریت کلاس161394/01/18سه شنبه14:45-16:30حسینجهانشاهی1106
مدیریت کلاس171394/01/25سه شنبه14:45-16:30حسینجهانشاهی1106
مدیریت کلاس181394/02/01سه شنبه14:45-16:30حسینجهانشاهی1106
مدیریت کلاس191394/02/08سه شنبه14:45-16:30حسینجهانشاهی1106
مدیریت کلاس1101394/02/15سه شنبه14:45-16:30حسینجهانشاهی1106
مدیریت کلاس1111394/02/22سه شنبه14:45-16:30حسینجهانشاهی1106
مدیریت کلاس1121394/02/29سه شنبه14:45-16:30حسینجهانشاهی1106
روش تحقیق در علوم تربیتی111393/11/29چهارشنیه09:15-11:00مهدیهابوالقاسمی1106
روش تحقیق در علوم تربیتی121393/12/06چهارشنیه09:15-11:00مهدیهابوالقاسمی1106
روش تحقیق در علوم تربیتی131393/12/13چهارشنیه09:15-11:00مهدیهابوالقاسمی1106
روش تحقیق در علوم تربیتی141393/12/20چهارشنیه09:15-11:00مهدیهابوالقاسمی1106
روش تحقیق در علوم تربیتی151394/01/19چهارشنیه09:15-11:00مهدیهابوالقاسمی1106
روش تحقیق در علوم تربیتی161394/01/26چهارشنیه09:15-11:00مهدیهابوالقاسمی1106
روش تحقیق در علوم تربیتی171394/02/02چهارشنیه09:15-11:00مهدیهابوالقاسمی1106
روش تحقیق در علوم تربیتی181394/02/09چهارشنیه09:15-11:00مهدیهابوالقاسمی1106
روش تحقیق در علوم تربیتی191394/02/16چهارشنیه09:15-11:00مهدیهابوالقاسمی1106
روش تحقیق در علوم تربیتی1101394/02/23چهارشنیه09:15-11:00مهدیهابوالقاسمی1106
روش تحقیق در علوم تربیتی1111394/02/30چهارشنیه09:15-11:00مهدیهابوالقاسمی1106
برنامه ریزی آموزش فنی حرفه ای111393/11/19یکشنبه16:30-18:15عباسعزت آبادی پور1106
برنامه ریزی آموزش فنی حرفه ای121393/11/26یکشنبه16:30-18:15عباسعزت آبادی پور1203
برنامه ریزی آموزش فنی حرفه ای131393/12/03یکشنبه16:30-18:15عباسعزت آبادی پور1203
برنامه ریزی آموزش فنی حرفه ای141393/12/10یکشنبه16:30-18:15عباسعزت آبادی پور1203
برنامه ریزی آموزش فنی حرفه ای151393/12/17یکشنبه16:30-18:15عباسعزت آبادی پور1203
برنامه ریزی آموزش فنی حرفه ای161394/01/16یکشنبه16:30-18:15عباسعزت آبادی پور1106
برنامه ریزی آموزش فنی حرفه ای171394/01/23یکشنبه16:30-18:15عباسعزت آبادی پور1203
برنامه ریزی آموزش فنی حرفه ای181394/01/30یکشنبه16:30-18:15عباسعزت آبادی پور1203
برنامه ریزی آموزش فنی حرفه ای191394/02/06یکشنبه16:30-18:15عباسعزت آبادی پور1203
برنامه ریزی آموزش فنی حرفه ای1101394/02/13یکشنبه16:30-18:15عباسعزت آبادی پور1203
برنامه ریزی آموزش فنی حرفه ای1111394/02/20یکشنبه16:30-18:15عباسعزت آبادی پور1203
برنامه ریزی آموزش فنی حرفه ای1121394/02/27یکشنبه16:30-18:15عباسعزت آبادی پور1106
درامدی بر نقش هنر در مدارس111393/12/07پنج شنبه11:00-12:45نرگسبیگمرادی1103
درامدی بر نقش هنر در مدارس121393/12/14پنج شنبه11:00-12:45نرگسبیگمرادی1103
درامدی بر نقش هنر در مدارس131394/01/27پنج شنبه11:00-12:45نرگسبیگمرادی1103
درامدی بر نقش هنر در مدارس141394/02/10پنج شنبه11:00-12:45نرگسبیگمرادی1103
پروژه111393/12/11دوشنبه16:30-18:15عباسعزت آبادی پور1207
پروژه121394/01/17دوشنبه16:30-18:15عباسعزت آبادی پور1207
پروژه131394/01/31دوشنبه16:30-18:15عباسعزت آبادی پور1207
پروژه141394/02/14دوشنبه16:30-18:15عباسعزت آبادی پور1207
پروژه151394/02/28دوشنبه16:30-18:15عباسعزت آبادی پور1207
پروژه211393/11/21سه شنبه13:00-14:45حسینجهانشاهی1106
پروژه221393/11/28سه شنبه13:00-14:45حسینجهانشاهی1106
پروژه231393/12/05سه شنبه13:00-14:45حسینجهانشاهی1106
پروژه241393/12/12سه شنبه13:00-14:45حسینجهانشاهی1106
پروژه251393/12/19سه شنبه13:00-14:45حسینجهانشاهی1106
پروژه261394/01/18سه شنبه13:00-14:45حسینجهانشاهی1106
پروژه271394/01/25سه شنبه13:00-14:45حسینجهانشاهی1106
پروژه281394/02/01سه شنبه13:00-14:45حسینجهانشاهی1106
پروژه291394/02/08سه شنبه13:00-14:45حسینجهانشاهی1106
پروژه2101394/02/15سه شنبه13:00-14:45حسینجهانشاهی1106
پروژه2111394/02/22سه شنبه13:00-14:45حسینجهانشاهی1106
پروژه2121394/02/29سه شنبه13:00-14:45حسینجهانشاهی1106
پروژه311393/11/29چهارشنیه11:00-12:45سیداحسانحسینی زیدابادی1106
پروژه321393/12/06چهارشنیه11:00-12:45سیداحسانحسینی زیدابادی1106
پروژه331393/12/13چهارشنیه11:00-12:45سیداحسانحسینی زیدابادی1106
پروژه341393/12/20چهارشنیه11:00-12:45سیداحسانحسینی زیدابادی1106
پروژه351394/01/19چهارشنیه11:00-12:45سیداحسانحسینی زیدابادی1106
پروژه361394/01/26چهارشنیه11:00-12:45سیداحسانحسینی زیدابادی1106
پروژه371394/02/02چهارشنیه11:00-12:45سیداحسانحسینی زیدابادی1106
پروژه381394/02/09چهارشنیه11:00-12:45سیداحسانحسینی زیدابادی1106
پروژه391394/02/16چهارشنیه11:00-12:45سیداحسانحسینی زیدابادی1106
پروژه3101394/02/23چهارشنیه11:00-12:45سیداحسانحسینی زیدابادی1106
پروژه3111394/02/30چهارشنیه11:00-12:45سیداحسانحسینی زیدابادی1106
پروژه411393/12/21پنج شنبه09:15-11:00عاطفه عرب زاده جعفری1103
پروژه421394/01/20پنج شنبه09:15-11:00عاطفه عرب زاده جعفری1103
پروژه1011393/12/21پنج شنبه11:00-12:45عاطفه عرب زاده جعفری1101
پروژه1021394/01/27پنج شنبه11:00-12:45عاطفه عرب زاده جعفری3210
پروژه1111393/12/21پنج شنبه14:45-16:30خدادادمزدایی3207
پروژه1121394/01/20پنج شنبه14:45-16:30خدادادمزدایی3209
کارورزی 2111393/11/21سه شنبه16:30-18:15رضاطلابیگی1106
کارورزی 2121393/11/28سه شنبه16:30-18:15رضاطلابیگی1106
کارورزی 2131393/12/05سه شنبه16:30-18:15رضاطلابیگی1106
کارورزی 2141393/12/12سه شنبه16:30-18:15رضاطلابیگی1106
کارورزی 2151393/12/19سه شنبه16:30-18:15رضاطلابیگی1106
کارورزی 2161394/01/18سه شنبه16:30-18:15رضاطلابیگی1106
کارورزی 2171394/01/25سه شنبه16:30-18:15رضاطلابیگی1106
کارورزی 2181394/02/01سه شنبه16:30-18:15رضاطلابیگی1106
کارورزی 2191394/02/08سه شنبه16:30-18:15رضاطلابیگی1106
کارورزی 21101394/02/15سه شنبه16:30-18:15رضاطلابیگی1106
کارورزی 21111394/02/22سه شنبه16:30-18:15رضاطلابیگی1106
کارورزی 21121394/02/29سه شنبه16:30-18:15رضاطلابیگی1106
کاربرد کامپیوتر در مدیریت اموزشی111393/11/21سه شنبه09:15-11:00مرضیهافشارجهانشاهیلابراتوار زبان-کارگاه کامپیوتر
کاربرد کامپیوتر در مدیریت اموزشی121393/11/28سه شنبه09:15-11:00مرضیهافشارجهانشاهیلابراتوار زبان-کارگاه کامپیوتر
کاربرد کامپیوتر در مدیریت اموزشی131393/12/05سه شنبه09:15-11:00مرضیهافشارجهانشاهیلابراتوار زبان-کارگاه کامپیوتر
کاربرد کامپیوتر در مدیریت اموزشی141393/12/12سه شنبه09:15-11:00مرضیهافشارجهانشاهیلابراتوار زبان-کارگاه کامپیوتر
کاربرد کامپیوتر در مدیریت اموزشی151393/12/19سه شنبه09:15-11:00مرضیهافشارجهانشاهیلابراتوار زبان-کارگاه کامپیوتر
کاربرد کامپیوتر در مدیریت اموزشی161394/01/18سه شنبه09:15-11:00مرضیهافشارجهانشاهیلابراتوار زبان-کارگاه کامپیوتر
کاربرد کامپیوتر در مدیریت اموزشی171394/01/25سه شنبه09:15-11:00مرضیهافشارجهانشاهیلابراتوار زبان-کارگاه کامپیوتر
کاربرد کامپیوتر در مدیریت اموزشی181394/02/01سه شنبه09:15-11:00مرضیهافشارجهانشاهیلابراتوار زبان-کارگاه کامپیوتر
کاربرد کامپیوتر در مدیریت اموزشی191394/02/08سه شنبه09:15-11:00مرضیهافشارجهانشاهیلابراتوار زبان-کارگاه کامپیوتر
کاربرد کامپیوتر در مدیریت اموزشی1101394/02/15سه شنبه09:15-11:00مرضیهافشارجهانشاهیلابراتوار زبان-کارگاه کامپیوتر
کاربرد کامپیوتر در مدیریت اموزشی1111394/02/22سه شنبه09:15-11:00مرضیهافشارجهانشاهیلابراتوار زبان-کارگاه کامپیوتر
کاربرد کامپیوتر در مدیریت اموزشی1121394/02/29سه شنبه09:15-11:00مرضیهافشارجهانشاهیلابراتوار زبان-کارگاه کامپیوتر
اصول برنامه ریزی اموزشی111393/11/26یکشنبه14:45-16:30فاطمهوفائی1103
اصول برنامه ریزی اموزشی121393/12/03یکشنبه14:45-16:30فاطمهوفائی1103
اصول برنامه ریزی اموزشی131393/12/10یکشنبه14:45-16:30فاطمهوفائی1205
اصول برنامه ریزی اموزشی141393/12/17یکشنبه14:45-16:30فاطمهوفائی1103
اصول برنامه ریزی اموزشی151394/01/23یکشنبه14:45-16:30فاطمهوفائی1103
اصول برنامه ریزی اموزشی161394/01/30یکشنبه14:45-16:30فاطمهوفائی1205
اصول برنامه ریزی اموزشی171394/02/06یکشنبه14:45-16:30فاطمهوفائی1103
اصول برنامه ریزی اموزشی181394/02/13یکشنبه14:45-16:30فاطمهوفائی1205
اصول برنامه ریزی اموزشی191394/02/20یکشنبه14:45-16:30فاطمهوفائی1103
نظارت و راهنمایی تعلیماتی111393/12/05سه شنبه16:30-18:15حسینجهانشاهی1203
نظارت و راهنمایی تعلیماتی121393/12/12سه شنبه16:30-18:15حسینجهانشاهی1203
نظارت و راهنمایی تعلیماتی131394/01/25سه شنبه16:30-18:15حسینجهانشاهی1203
نظارت و راهنمایی تعلیماتی141394/02/08سه شنبه16:30-18:15حسینجهانشاهی1203
روشهای ارزشیابی اموزشی111394/01/19چهارشنیه16:30-18:15حسینجهانشاهی3203
روشهای ارزشیابی اموزشی121394/02/02چهارشنیه16:30-18:15حسینجهانشاهی1204
روشهای ارزشیابی اموزشی131394/02/16چهارشنیه16:30-18:15حسینجهانشاهی1207
روشهای ارزشیابی اموزشی141394/02/23چهارشنیه16:30-18:15حسینجهانشاهی3208
مبانی امور مالی و تنظیم بودجه111393/12/20چهارشنیه11:00-12:45حسینختیال3205
مبانی امور مالی و تنظیم بودجه121394/02/16چهارشنیه11:00-12:45حسینختیال1207
مبانی امور مالی و تنظیم بودجه131394/02/23چهارشنیه11:00-12:45حسینختیال3210
مبانی امور مالی و تنظیم بودجه141394/02/30چهارشنیه11:00-12:45حسینختیال1207
روانشناسی تربیتی111393/12/05سه شنبه11:00-12:45فاطمهمحمودآبادی1106
روانشناسی تربیتی121393/12/12سه شنبه11:00-12:45فاطمهمحمودآبادی1106
روانشناسی تربیتی131393/12/19سه شنبه11:00-12:45فاطمهمحمودآبادی1106
روانشناسی تربیتی141394/01/25سه شنبه11:00-12:45فاطمهمحمودآبادی1106
روانشناسی تربیتی151394/02/01سه شنبه11:00-12:45فاطمهمحمودآبادی1106
روانشناسی تربیتی161394/02/08سه شنبه11:00-12:45فاطمهمحمودآبادی1106
مقدمات روش تحقیق درروانشناسی و علوم تربیتی111393/11/20دوشنبه09:15-11:00فاطمهپورشهسواری1106
مقدمات روش تحقیق درروانشناسی و علوم تربیتی121393/11/27دوشنبه09:15-11:00فاطمهپورشهسواری1106
مقدمات روش تحقیق درروانشناسی و علوم تربیتی131393/12/04دوشنبه09:15-11:00فاطمهپورشهسواری1203
مقدمات روش تحقیق درروانشناسی و علوم تربیتی141393/12/11دوشنبه09:15-11:00فاطمهپورشهسواری1203
مقدمات روش تحقیق درروانشناسی و علوم تربیتی151393/12/18دوشنبه09:15-11:00فاطمهپورشهسواری1106
مقدمات روش تحقیق درروانشناسی و علوم تربیتی161394/01/17دوشنبه09:15-11:00فاطمهپورشهسواری1106
مقدمات روش تحقیق درروانشناسی و علوم تربیتی171394/01/24دوشنبه09:15-11:00فاطمهپورشهسواری1203
مقدمات روش تحقیق درروانشناسی و علوم تربیتی181394/01/31دوشنبه09:15-11:00فاطمهپورشهسواری1203
مقدمات روش تحقیق درروانشناسی و علوم تربیتی191394/02/07دوشنبه09:15-11:00فاطمهپورشهسواری1203
مقدمات روش تحقیق درروانشناسی و علوم تربیتی1101394/02/14دوشنبه09:15-11:00فاطمهپورشهسواری1203
مقدمات روش تحقیق درروانشناسی و علوم تربیتی1111394/02/21دوشنبه09:15-11:00فاطمهپورشهسواری1203
مقدمات روش تحقیق درروانشناسی و علوم تربیتی1121394/02/28دوشنبه09:15-11:00فاطمهپورشهسواری1203
روان سنجی111393/11/30پنج شنبه13:00-14:45نجمهفضلعلی1203
روان سنجی121393/12/14پنج شنبه13:00-14:45نجمهفضلعلی1203
روان سنجی131394/01/20پنج شنبه13:00-14:45نجمهفضلعلی1203
روان سنجی141394/02/03پنج شنبه13:00-14:45نجمهفضلعلی1203
روانشناسی شخصیت111393/11/28سه شنبه14:45-16:30رضاامجدی فر1203
روانشناسی شخصیت121393/12/05سه شنبه14:45-16:30رضاامجدی فر1203
روانشناسی شخصیت131393/12/12سه شنبه14:45-16:30رضاامجدی فر1203
روانشناسی شخصیت141393/12/19سه شنبه14:45-16:30رضاامجدی فر1203
روانشناسی شخصیت151394/01/25سه شنبه14:45-16:30رضاامجدی فر1203
روانشناسی شخصیت161394/02/01سه شنبه14:45-16:30رضاامجدی فر1203
روانشناسی شخصیت171394/02/08سه شنبه14:45-16:30رضاامجدی فر1203
روانشناسی شخصیت181394/02/15سه شنبه14:45-16:30رضاامجدی فر1203
روانشناسی شخصیت191394/02/22سه شنبه14:45-16:30رضاامجدی فر1203
روانشناسی شخصیت211393/11/28سه شنبه14:45-16:30رضاامجدی فر1203
روانشناسی شخصیت221393/12/05سه شنبه14:45-16:30رضاامجدی فر1203
روانشناسی شخصیت231393/12/12سه شنبه14:45-16:30رضاامجدی فر1203
روانشناسی شخصیت241393/12/19سه شنبه14:45-16:30رضاامجدی فر1203
روانشناسی شخصیت251394/01/25سه شنبه14:45-16:30رضاامجدی فر1203
روانشناسی شخصیت261394/02/01سه شنبه14:45-16:30رضاامجدی فر1203
روانشناسی شخصیت271394/02/08سه شنبه14:45-16:30رضاامجدی فر1203
روانشناسی شخصیت281394/02/15سه شنبه14:45-16:30رضاامجدی فر1203
روانشناسی شخصیت291394/02/22سه شنبه14:45-16:30رضاامجدی فر1203
روانشناسی شخصیت311393/11/28سه شنبه14:45-16:30رضاامجدی فر1203
روانشناسی شخصیت321393/12/05سه شنبه14:45-16:30رضاامجدی فر1203
روانشناسی شخصیت331393/12/12سه شنبه14:45-16:30رضاامجدی فر1203
روانشناسی شخصیت341393/12/19سه شنبه14:45-16:30رضاامجدی فر1203
روانشناسی شخصیت351394/01/25سه شنبه14:45-16:30رضاامجدی فر1203
روانشناسی شخصیت361394/02/01سه شنبه14:45-16:30رضاامجدی فر1203
روانشناسی شخصیت371394/02/08سه شنبه14:45-16:30رضاامجدی فر1203
روانشناسی شخصیت381394/02/15سه شنبه14:45-16:30رضاامجدی فر1203
روانشناسی شخصیت391394/02/22سه شنبه14:45-16:30رضاامجدی فر1203
زبان تخصصی برنامه ریزی درسی111393/12/13چهارشنیه11:00-12:45سمیراستوده نیا3201
زبان تخصصی برنامه ریزی درسی121393/12/20چهارشنیه11:00-12:45سمیراستوده نیا3209
زبان تخصصی برنامه ریزی درسی131394/02/02چهارشنیه11:00-12:45سمیراستوده نیا3201
زبان تخصصی برنامه ریزی درسی141394/02/16چهارشنیه11:00-12:45سمیراستوده نیا1202
زبان تخصصی برنامه ریزی درسی151394/02/23چهارشنیه11:00-12:45سمیراستوده نیا3209
زبان تخصصی برنامه ریزی درسی161394/02/30چهارشنیه11:00-12:45سمیراستوده نیا3208
روانشناسی عمومی 2111393/11/26یکشنبه09:15-11:00سیداحسانحسینی زیدابادی1203
روانشناسی عمومی 2121393/12/10یکشنبه09:15-11:00سیداحسانحسینی زیدابادی1203
روانشناسی عمومی 2131394/01/23یکشنبه09:15-11:00سیداحسانحسینی زیدابادی1106
روانشناسی عمومی 2141394/02/06یکشنبه09:15-11:00سیداحسانحسینی زیدابادی1106
اختلالات یادگیری111393/11/30پنج شنبه11:00-12:45محمودقاسمیان1106
اختلالات یادگیری121393/12/07پنج شنبه11:00-12:45محمودقاسمیان1203
اختلالات یادگیری131393/12/14پنج شنبه11:00-12:45محمودقاسمیان1203
اختلالات یادگیری141394/01/27پنج شنبه11:00-12:45محمودقاسمیان1203
اختلالات یادگیری151394/02/03پنج شنبه11:00-12:45محمودقاسمیان1203
اختلالات یادگیری161394/02/10پنج شنبه11:00-12:45محمودقاسمیان1203
روانشناسی رشد 1111393/12/03یکشنبه11:00-12:45مرجان عرب مختاری1105
روانشناسی رشد 1121393/12/10یکشنبه11:00-12:45مرجان عرب مختاری3206
روانشناسی رشد 1131394/01/30یکشنبه11:00-12:45مرجان عرب مختاری1202
روانشناسی رشد 1141394/02/06یکشنبه11:00-12:45مرجان عرب مختاری3210
متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی111393/11/29چهارشنیه14:45-16:30سمیراستوده نیا3205
متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی121393/12/06چهارشنیه14:45-16:30سمیراستوده نیا3210
متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی131393/12/20چهارشنیه14:45-16:30سمیراستوده نیا3204
متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی141394/01/19چهارشنیه14:45-16:30سمیراستوده نیا3204
متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی151394/01/26چهارشنیه14:45-16:30سمیراستوده نیا1202
متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی161394/02/02چهارشنیه14:45-16:30سمیراستوده نیا3203
متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی171394/02/09چهارشنیه14:45-16:30سمیراستوده نیا1207
متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی181394/02/16چهارشنیه14:45-16:30سمیراستوده نیا1205
متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی191394/02/23چهارشنیه14:45-16:30سمیراستوده نیا3205
متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی1101394/02/30چهارشنیه14:45-16:30سمیراستوده نیا1205
روانشناسی و اموزش کودکان استثنایی111393/11/21سه شنبه11:00-12:45مهدیدریابیگی1205
روانشناسی و اموزش کودکان استثنایی121393/11/28سه شنبه11:00-12:45مهدیدریابیگی1205
روانشناسی و اموزش کودکان استثنایی131393/12/05سه شنبه11:00-12:45مهدیدریابیگی3201
روانشناسی و اموزش کودکان استثنایی141393/12/12سه شنبه11:00-12:45مهدیدریابیگی3205
روانشناسی و اموزش کودکان استثنایی151393/12/19سه شنبه11:00-12:45مهدیدریابیگی3205
روانشناسی و اموزش کودکان استثنایی161394/01/18سه شنبه11:00-12:45مهدیدریابیگی1103
روانشناسی و اموزش کودکان استثنایی171394/01/25سه شنبه11:00-12:45مهدیدریابیگی3201
روانشناسی و اموزش کودکان استثنایی181394/02/01سه شنبه11:00-12:45مهدیدریابیگی3205
روانشناسی و اموزش کودکان استثنایی191394/02/08سه شنبه11:00-12:45مهدیدریابیگی3201
روانشناسی و اموزش کودکان استثنایی1101394/02/15سه شنبه11:00-12:45مهدیدریابیگی1103
روانشناسی و اموزش کودکان استثنایی1111394/02/22سه شنبه11:00-12:45مهدیدریابیگی1205
روانشناسی و اموزش کودکان استثنایی1121394/02/29سه شنبه11:00-12:45مهدیدریابیگی1103
روانشناسی پویایی گروه111393/12/06چهارشنیه07:30-09:15فاطمه رضوانی پور3205
روانشناسی پویایی گروه121393/12/20چهارشنیه07:30-09:15فاطمه رضوانی پور3205
روانشناسی پویایی گروه131394/01/26چهارشنیه07:30-09:15فاطمه رضوانی پور3205
روانشناسی پویایی گروه141394/02/09چهارشنیه07:30-09:15فاطمه رضوانی پور3205
روانشناسی پویایی گروه151394/02/16چهارشنیه07:30-09:15فاطمه رضوانی پور1103
روانشناسی پویایی گروه161394/02/30چهارشنیه07:30-09:15فاطمه رضوانی پور1103
روشهای تغییر و اصلاح رفتار211393/11/26یکشنبه07:30-09:15حسینتاج آبادی پور1203
روشهای تغییر و اصلاح رفتار221393/12/03یکشنبه07:30-09:15حسینتاج آبادی پور1203
روشهای تغییر و اصلاح رفتار231393/12/10یکشنبه07:30-09:15حسینتاج آبادی پور1203
روشهای تغییر و اصلاح رفتار241394/01/23یکشنبه07:30-09:15حسینتاج آبادی پور1106
روشهای تغییر و اصلاح رفتار251394/01/30یکشنبه07:30-09:15حسینتاج آبادی پور1106
روشهای تغییر و اصلاح رفتار261394/02/06یکشنبه07:30-09:15حسینتاج آبادی پور1106
مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره111393/12/14پنج شنبه16:30-18:15رضاافشارجهانشاهی1207
مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره121393/12/21پنج شنبه16:30-18:15رضاافشارجهانشاهی3210
مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره131394/01/20پنج شنبه16:30-18:15رضاافشارجهانشاهی1207
مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره141394/02/03پنج شنبه16:30-18:15رضاافشارجهانشاهی3210
مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره151394/02/17پنج شنبه16:30-18:15رضاافشارجهانشاهی1207
مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره161394/02/31پنج شنبه16:30-18:15رضاافشارجهانشاهی3206
روانشناسی عمومی 1111394/01/19چهارشنیه16:30-18:15هالهصبوری1207
روانشناسی عمومی 1121394/02/02چهارشنیه16:30-18:15هالهصبوری3205
روانشناسی عمومی 1131394/02/16چهارشنیه16:30-18:15هالهصبوری3210
روانشناسی عمومی 1141394/02/30چهارشنیه16:30-18:15هالهصبوری3206
روانشناسی اجتماعی211394/01/18سه شنبه14:45-16:30محمدجوادعلی زاده3205
روانشناسی اجتماعی221394/01/25سه شنبه14:45-16:30محمدجوادعلی زاده3203
روانشناسی اجتماعی231394/02/08سه شنبه14:45-16:30محمدجوادعلی زاده3209
روانشناسی اجتماعی241394/02/22سه شنبه14:45-16:30محمدجوادعلی زاده1202
روانشناسی یادگیری111393/12/21پنج شنبه11:00-12:45مریم نظری3205
روانشناسی یادگیری121394/02/10پنج شنبه11:00-12:45مریم نظری1106
روانشناسی یادگیری131394/02/17پنج شنبه11:00-12:45مریم نظری1203
روانشناسی یادگیری141394/02/24پنج شنبه11:00-12:45مریم نظری3205
روانشناسی یادگیری151394/02/31پنج شنبه11:00-12:45مریم نظری3201