دانشگاه پیام نور سیرجان
نام درسگروهجلسهتاریخروززماننام استادنام خانوادگی استاد
امار توصیفی111393/07/03پنج شنبه11:00-12:45مریم نظری
امار توصیفی121393/07/10پنج شنبه11:00-12:45مریم نظری
امار توصیفی131393/07/17پنج شنبه11:00-12:45مریم نظری
امار توصیفی141393/07/24پنج شنبه11:00-12:45مریم نظری
امار توصیفی151393/08/01پنج شنبه11:00-12:45مریم نظری
امار توصیفی161393/08/08پنج شنبه11:00-12:45مریم نظری
امار توصیفی171393/08/15پنج شنبه11:00-12:45مریم نظری
امار توصیفی181393/08/22پنج شنبه11:00-12:45مریم نظری
امار توصیفی191393/08/29پنج شنبه11:00-12:45مریم نظری
امار توصیفی1101393/09/06پنج شنبه11:00-12:45مریم نظری
امار استنباطی111393/07/06یکشنبه13:15-15:00مهدیهخوارزمی
امار استنباطی121393/07/20یکشنبه13:15-15:00مهدیهخوارزمی
امار استنباطی131393/07/27یکشنبه13:15-15:00مهدیهخوارزمی
امار استنباطی141393/08/04یکشنبه13:15-15:00مهدیهخوارزمی
امار استنباطی151393/08/11یکشنبه13:15-15:00مهدیهخوارزمی
امار استنباطی161393/08/18یکشنبه13:15-15:00مهدیهخوارزمی
امار استنباطی171393/08/25یکشنبه13:15-15:00مهدیهخوارزمی
امار استنباطی181393/09/02یکشنبه13:15-15:00مهدیهخوارزمی
امار استنباطی191393/09/09یکشنبه13:15-15:00مهدیهخوارزمی
امار استنباطی1101393/09/16یکشنبه13:15-15:00مهدیهخوارزمی
امار استنباطی1111393/09/23یکشنبه13:15-15:00مهدیهخوارزمی
کاربرد آزمونهای روانی111393/07/09چهارشنیه07:30-09:15فاطمهپورفریدونی
کاربرد آزمونهای روانی121393/07/16چهارشنیه07:30-09:15فاطمهپورفریدونی
کاربرد آزمونهای روانی131393/07/23چهارشنیه07:30-09:15فاطمهپورفریدونی
کاربرد آزمونهای روانی141393/07/30چهارشنیه07:30-09:15فاطمهپورفریدونی
کاربرد آزمونهای روانی151393/08/07چهارشنیه07:30-09:15فاطمهپورفریدونی
کاربرد آزمونهای روانی161393/08/14چهارشنیه07:30-09:15فاطمهپورفریدونی
کاربرد آزمونهای روانی171393/08/21چهارشنیه07:30-09:15فاطمهپورفریدونی
کاربرد آزمونهای روانی181393/08/28چهارشنیه07:30-09:15فاطمهپورفریدونی
کاربرد آزمونهای روانی191393/09/05چهارشنیه07:30-09:15فاطمهپورفریدونی
کاربرد آزمونهای روانی1101393/09/12چهارشنیه07:30-09:15فاطمهپورفریدونی
کاربرد آزمونهای روانی1111393/09/19چهارشنیه07:30-09:15فاطمهپورفریدونی
کاربرد آزمونهای روانی1121393/09/26چهارشنیه07:30-09:15فاطمهپورفریدونی
اصول و فنون مشاوره خانواده111393/07/02چهارشنیه15:00-16:45حسینتاج آبادی پور
اصول و فنون مشاوره خانواده121393/07/09چهارشنیه15:00-16:45حسینتاج آبادی پور
اصول و فنون مشاوره خانواده131393/07/16چهارشنیه15:00-16:45حسینتاج آبادی پور
اصول و فنون مشاوره خانواده141393/07/23چهارشنیه15:00-16:45حسینتاج آبادی پور
اصول و فنون مشاوره خانواده151393/07/30چهارشنیه15:00-16:45حسینتاج آبادی پور
اصول و فنون مشاوره خانواده161393/08/07چهارشنیه15:00-16:45حسینتاج آبادی پور
اصول و فنون مشاوره خانواده171393/08/14چهارشنیه15:00-16:45حسینتاج آبادی پور
اصول و فنون مشاوره خانواده181393/08/21چهارشنیه15:00-16:45حسینتاج آبادی پور
اصول و فنون مشاوره خانواده191393/08/28چهارشنیه15:00-16:45حسینتاج آبادی پور
اصول و فنون مشاوره خانواده1101393/09/05چهارشنیه15:00-16:45حسینتاج آبادی پور
اصول و فنون مشاوره خانواده1111393/09/12چهارشنیه15:00-16:45حسینتاج آبادی پور
روشها و فنون تدریس111393/07/05شنبه13:15-15:00آزادهافروز
روشها و فنون تدریس121393/07/26شنبه13:15-15:00آزادهافروز
روشها و فنون تدریس131393/08/17شنبه13:15-15:00آزادهافروز
روشها و فنون تدریس141393/09/08شنبه13:15-15:00آزادهافروز
اصول و مبانی آموزش و پرورش111393/08/03شنبه16:45-18:30گلشنصادقی
اصول و مبانی آموزش و پرورش121393/08/17شنبه16:45-18:30گلشنصادقی
اصول و مبانی آموزش و پرورش131393/08/24شنبه16:45-18:30گلشنصادقی
اصول و مبانی آموزش و پرورش141393/09/01شنبه16:45-18:30گلشنصادقی
اصول و مبانی آموزش و پرورش151393/09/08شنبه16:45-18:30گلشنصادقی
اصول و مبانی آموزش و پرورش161393/09/15شنبه16:45-18:30گلشنصادقی
کلیات فلسفه111393/07/01سه شنبه09:15-11:00زهرافتحی
کلیات فلسفه121393/07/22سه شنبه09:15-11:00زهرافتحی
کلیات فلسفه131393/08/20سه شنبه09:15-11:00زهرافتحی
کلیات فلسفه141393/09/11سه شنبه09:15-11:00زهرافتحی
اموزش بزرگسالان111393/08/10شنبه15:00-16:45گلشنصادقی
اموزش بزرگسالان121393/08/17شنبه15:00-16:45گلشنصادقی
اموزش بزرگسالان131393/08/24شنبه15:00-16:45گلشنصادقی
اموزش بزرگسالان141393/09/01شنبه15:00-16:45گلشنصادقی
مقدمات تکنولوژی آموزشی111393/07/03پنج شنبه13:15-15:00خدادادمزدایی
مقدمات تکنولوژی آموزشی121393/07/10پنج شنبه13:15-15:00خدادادمزدایی
مقدمات تکنولوژی آموزشی131393/07/17پنج شنبه13:15-15:00خدادادمزدایی
مقدمات تکنولوژی آموزشی141393/07/24پنج شنبه13:15-15:00خدادادمزدایی
مقدمات تکنولوژی آموزشی151393/08/01پنج شنبه13:15-15:00خدادادمزدایی
مقدمات تکنولوژی آموزشی161393/08/08پنج شنبه13:15-15:00خدادادمزدایی
مقدمات تکنولوژی آموزشی171393/08/15پنج شنبه13:15-15:00خدادادمزدایی
مقدمات تکنولوژی آموزشی181393/08/22پنج شنبه13:15-15:00خدادادمزدایی
مقدمات تکنولوژی آموزشی191393/08/29پنج شنبه13:15-15:00خدادادمزدایی
مقدمات تکنولوژی آموزشی1101393/09/06پنج شنبه13:15-15:00خدادادمزدایی
مقدمات تکنولوژی آموزشی1111393/09/13پنج شنبه13:15-15:00خدادادمزدایی
مقدمات تکنولوژی آموزشی1121393/09/20پنج شنبه13:15-15:00خدادادمزدایی
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی111393/07/03پنج شنبه07:30-09:15خدادادمزدایی
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی121393/07/17پنج شنبه07:30-09:15خدادادمزدایی
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی131393/08/01پنج شنبه07:30-09:15خدادادمزدایی
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی141393/08/15پنج شنبه07:30-09:15خدادادمزدایی
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی151393/08/29پنج شنبه07:30-09:15خدادادمزدایی
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی161393/09/13پنج شنبه07:30-09:15خدادادمزدایی
تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران111393/09/09یکشنبه16:45-18:30اکبرزیدابادی نژاد
تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران121393/09/16یکشنبه16:45-18:30اکبرزیدابادی نژاد
تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران131393/09/23یکشنبه16:45-18:30اکبرزیدابادی نژاد
مدیریت اسلامی111393/09/03دوشنبه15:00-16:45فاطمهوفائی
مدیریت اسلامی121393/09/17دوشنبه15:00-16:45فاطمهوفائی
مدیریت اسلامی131393/09/24دوشنبه15:00-16:45فاطمهوفائی
فناوری آموزشی111393/07/03پنج شنبه09:15-11:00خدادادمزدایی
فناوری آموزشی121393/07/10پنج شنبه09:15-11:00خدادادمزدایی
فناوری آموزشی131393/07/17پنج شنبه09:15-11:00خدادادمزدایی
فناوری آموزشی141393/07/24پنج شنبه09:15-11:00خدادادمزدایی
فناوری آموزشی151393/08/01پنج شنبه09:15-11:00خدادادمزدایی
فناوری آموزشی161393/08/08پنج شنبه09:15-11:00خدادادمزدایی
فناوری آموزشی171393/08/15پنج شنبه09:15-11:00خدادادمزدایی
فناوری آموزشی181393/08/22پنج شنبه09:15-11:00خدادادمزدایی
فناوری آموزشی191393/08/29پنج شنبه09:15-11:00خدادادمزدایی
فناوری آموزشی1101393/09/06پنج شنبه09:15-11:00خدادادمزدایی
فناوری آموزشی1111393/09/13پنج شنبه09:15-11:00خدادادمزدایی
فناوری آموزشی1121393/09/20پنج شنبه09:15-11:00خدادادمزدایی
فناوری آموزشی1131393/09/27پنج شنبه09:15-11:00خدادادمزدایی
مدیریت آموزشی111393/07/07دوشنبه13:15-15:00فاطمهوفائی
مدیریت آموزشی121393/08/26دوشنبه13:15-15:00فاطمهوفائی
مدیریت آموزشی131393/09/10دوشنبه13:15-15:00فاطمهوفائی
مدیریت آموزشی141393/09/17دوشنبه13:15-15:00فاطمهوفائی
اموزش و پرورش تطبیقی111393/07/02چهارشنیه15:00-16:45اکبرزیدابادی نژاد
اموزش و پرورش تطبیقی121393/07/23چهارشنیه15:00-16:45اکبرزیدابادی نژاد
اموزش و پرورش تطبیقی131393/08/14چهارشنیه15:00-16:45اکبرزیدابادی نژاد
اموزش و پرورش تطبیقی141393/09/05چهارشنیه15:00-16:45اکبرزیدابادی نژاد
جامعه شناسی آموزش و پرورش111393/07/05شنبه09:15-11:00اعظمعلیزاده
جامعه شناسی آموزش و پرورش121393/07/19شنبه09:15-11:00اعظمعلیزاده
جامعه شناسی آموزش و پرورش131393/08/03شنبه09:15-11:00اعظمعلیزاده
جامعه شناسی آموزش و پرورش141393/08/17شنبه09:15-11:00اعظمعلیزاده
جامعه شناسی آموزش و پرورش151393/09/01شنبه09:15-11:00اعظمعلیزاده
جامعه شناسی آموزش و پرورش161393/09/15شنبه09:15-11:00اعظمعلیزاده
مدیریت کتابخانه111393/07/06یکشنبه15:00-16:45مهدیهکاشف
مدیریت کتابخانه121393/07/27یکشنبه15:00-16:45مهدیهکاشف
مدیریت کتابخانه131393/08/18یکشنبه15:00-16:45مهدیهکاشف
مدیریت کتابخانه141393/09/09یکشنبه15:00-16:45مهدیهکاشف
مسائل اموزش و پرورش ایران111393/07/06یکشنبه15:00-16:45عباسعزت آبادی پور
مسائل اموزش و پرورش ایران121393/07/20یکشنبه15:00-16:45عباسعزت آبادی پور
مسائل اموزش و پرورش ایران131393/07/27یکشنبه15:00-16:45عباسعزت آبادی پور
مسائل اموزش و پرورش ایران141393/08/04یکشنبه15:00-16:45عباسعزت آبادی پور
مسائل اموزش و پرورش ایران151393/08/11یکشنبه15:00-16:45عباسعزت آبادی پور
مسائل اموزش و پرورش ایران161393/08/18یکشنبه15:00-16:45عباسعزت آبادی پور
مسائل اموزش و پرورش ایران171393/08/25یکشنبه15:00-16:45عباسعزت آبادی پور
مسائل اموزش و پرورش ایران181393/09/02یکشنبه15:00-16:45عباسعزت آبادی پور
مسائل اموزش و پرورش ایران191393/09/09یکشنبه15:00-16:45عباسعزت آبادی پور
مسائل اموزش و پرورش ایران1101393/09/16یکشنبه15:00-16:45عباسعزت آبادی پور
مسائل اموزش و پرورش ایران1111393/09/23یکشنبه15:00-16:45عباسعزت آبادی پور
درامدی بر نقش ادبیات در مدارس111393/07/05شنبه13:15-15:00زهراپورخسروانی
درامدی بر نقش ادبیات در مدارس121393/07/19شنبه13:15-15:00زهراپورخسروانی
درامدی بر نقش ادبیات در مدارس131393/08/03شنبه13:15-15:00زهراپورخسروانی
درامدی بر نقش ادبیات در مدارس141393/08/17شنبه13:15-15:00زهراپورخسروانی
درامدی بر نقش ادبیات در مدارس151393/09/01شنبه13:15-15:00زهراپورخسروانی
درامدی بر نقش ادبیات در مدارس161393/09/15شنبه13:15-15:00زهراپورخسروانی
کاراموزی 1111393/07/06یکشنبه07:30-09:15فاطمهپورشهسواری
کاراموزی 1121393/07/20یکشنبه07:30-09:15فاطمهپورشهسواری
کاراموزی 1131393/07/27یکشنبه07:30-09:15فاطمهپورشهسواری
کاراموزی 1141393/08/04یکشنبه07:30-09:15فاطمهپورشهسواری
کاراموزی 1151393/08/11یکشنبه07:30-09:15فاطمهپورشهسواری
کاراموزی 1161393/08/18یکشنبه07:30-09:15فاطمهپورشهسواری
کاراموزی 1171393/08/25یکشنبه07:30-09:15فاطمهپورشهسواری
کاراموزی 1181393/09/02یکشنبه07:30-09:15فاطمهپورشهسواری
کاراموزی 1191393/09/09یکشنبه07:30-09:15فاطمهپورشهسواری
کاراموزی 11101393/09/16یکشنبه07:30-09:15فاطمهپورشهسواری
کاراموزی 11111393/09/23یکشنبه07:30-09:15فاطمهپورشهسواری
مدیریت کلاس111393/07/01سه شنبه15:00-16:45حسینجهانشاهی
مدیریت کلاس121393/07/08سه شنبه15:00-16:45حسینجهانشاهی
مدیریت کلاس131393/07/15سه شنبه15:00-16:45حسینجهانشاهی
مدیریت کلاس141393/07/22سه شنبه15:00-16:45حسینجهانشاهی
مدیریت کلاس151393/07/29سه شنبه15:00-16:45حسینجهانشاهی
مدیریت کلاس161393/08/06سه شنبه15:00-16:45حسینجهانشاهی
مدیریت کلاس171393/08/20سه شنبه15:00-16:45حسینجهانشاهی
مدیریت کلاس181393/08/27سه شنبه15:00-16:45حسینجهانشاهی
مدیریت کلاس191393/09/04سه شنبه15:00-16:45حسینجهانشاهی
مدیریت کلاس1101393/09/11سه شنبه15:00-16:45حسینجهانشاهی
مدیریت کلاس1111393/09/18سه شنبه15:00-16:45حسینجهانشاهی
مدیریت کلاس1121393/09/25سه شنبه15:00-16:45حسینجهانشاهی
روش تحقیق در علوم تربیتی111393/07/02چهارشنیه09:15-11:00مهدیهابوالقاسمی
روش تحقیق در علوم تربیتی121393/07/09چهارشنیه09:15-11:00مهدیهابوالقاسمی
روش تحقیق در علوم تربیتی131393/07/16چهارشنیه09:15-11:00مهدیهابوالقاسمی
روش تحقیق در علوم تربیتی141393/07/23چهارشنیه09:15-11:00مهدیهابوالقاسمی
روش تحقیق در علوم تربیتی151393/07/30چهارشنیه09:15-11:00مهدیهابوالقاسمی
روش تحقیق در علوم تربیتی161393/08/07چهارشنیه09:15-11:00مهدیهابوالقاسمی
روش تحقیق در علوم تربیتی171393/08/14چهارشنیه09:15-11:00مهدیهابوالقاسمی
روش تحقیق در علوم تربیتی181393/08/21چهارشنیه09:15-11:00مهدیهابوالقاسمی
روش تحقیق در علوم تربیتی191393/08/28چهارشنیه09:15-11:00مهدیهابوالقاسمی
روش تحقیق در علوم تربیتی1101393/09/05چهارشنیه09:15-11:00مهدیهابوالقاسمی
روش تحقیق در علوم تربیتی1111393/09/12چهارشنیه09:15-11:00مهدیهابوالقاسمی
روش تحقیق در علوم تربیتی1121393/09/19چهارشنیه09:15-11:00مهدیهابوالقاسمی
روش تحقیق در علوم تربیتی1131393/09/26چهارشنیه09:15-11:00مهدیهابوالقاسمی
برنامه ریزی آموزش فنی حرفه ای111393/07/07دوشنبه16:45-18:30عباسعزت آبادی پور
برنامه ریزی آموزش فنی حرفه ای121393/07/14دوشنبه16:45-18:30عباسعزت آبادی پور
برنامه ریزی آموزش فنی حرفه ای131393/07/28دوشنبه16:45-18:30عباسعزت آبادی پور
برنامه ریزی آموزش فنی حرفه ای141393/08/19دوشنبه16:45-18:30عباسعزت آبادی پور
برنامه ریزی آموزش فنی حرفه ای151393/08/26دوشنبه16:45-18:30عباسعزت آبادی پور
برنامه ریزی آموزش فنی حرفه ای161393/09/03دوشنبه16:45-18:30عباسعزت آبادی پور
برنامه ریزی آموزش فنی حرفه ای171393/09/10دوشنبه16:45-18:30عباسعزت آبادی پور
برنامه ریزی آموزش فنی حرفه ای181393/09/17دوشنبه16:45-18:30عباسعزت آبادی پور
برنامه ریزی آموزش فنی حرفه ای191393/09/24دوشنبه16:45-18:30عباسعزت آبادی پور
پروژه111393/07/01سه شنبه13:15-15:00حسینجهانشاهی
پروژه121393/07/08سه شنبه13:15-15:00حسینجهانشاهی
پروژه131393/07/15سه شنبه13:15-15:00حسینجهانشاهی
پروژه141393/07/22سه شنبه13:15-15:00حسینجهانشاهی
پروژه151393/07/29سه شنبه13:15-15:00حسینجهانشاهی
پروژه161393/08/06سه شنبه13:15-15:00حسینجهانشاهی
پروژه171393/08/20سه شنبه13:15-15:00حسینجهانشاهی
پروژه181393/08/27سه شنبه13:15-15:00حسینجهانشاهی
پروژه191393/09/04سه شنبه13:15-15:00حسینجهانشاهی
پروژه1101393/09/11سه شنبه13:15-15:00حسینجهانشاهی
پروژه1111393/09/18سه شنبه13:15-15:00حسینجهانشاهی
پروژه1121393/09/25سه شنبه13:15-15:00حسینجهانشاهی
پروژه311393/07/06یکشنبه13:15-15:00عباسعزت آبادی پور
پروژه321393/07/27یکشنبه13:15-15:00عباسعزت آبادی پور
پروژه331393/08/11یکشنبه13:15-15:00عباسعزت آبادی پور
پروژه341393/08/25یکشنبه13:15-15:00عباسعزت آبادی پور
پروژه351393/09/02یکشنبه13:15-15:00عباسعزت آبادی پور
پروژه361393/09/09یکشنبه13:15-15:00عباسعزت آبادی پور
پروژه371393/09/16یکشنبه13:15-15:00عباسعزت آبادی پور
پروژه381393/09/23یکشنبه13:15-15:00عباسعزت آبادی پور
پروژه411393/07/02چهارشنیه11:00-12:45سیداحسانحسینی زیدابادی
پروژه421393/07/09چهارشنیه11:00-12:45سیداحسانحسینی زیدابادی
پروژه431393/07/16چهارشنیه11:00-12:45سیداحسانحسینی زیدابادی
پروژه441393/07/23چهارشنیه11:00-12:45سیداحسانحسینی زیدابادی
پروژه451393/07/30چهارشنیه11:00-12:45سیداحسانحسینی زیدابادی
پروژه461393/08/07چهارشنیه11:00-12:45سیداحسانحسینی زیدابادی
پروژه471393/08/14چهارشنیه11:00-12:45سیداحسانحسینی زیدابادی
پروژه481393/08/21چهارشنیه11:00-12:45سیداحسانحسینی زیدابادی
پروژه491393/08/28چهارشنیه11:00-12:45سیداحسانحسینی زیدابادی
پروژه4101393/09/05چهارشنیه11:00-12:45سیداحسانحسینی زیدابادی
پروژه4111393/09/12چهارشنیه11:00-12:45سیداحسانحسینی زیدابادی
پروژه4121393/09/19چهارشنیه11:00-12:45سیداحسانحسینی زیدابادی
پروژه4131393/09/26چهارشنیه11:00-12:45سیداحسانحسینی زیدابادی
پروژه511393/07/16چهارشنیه16:45-18:30خدادادمزدایی
پروژه521393/07/23چهارشنیه16:45-18:30خدادادمزدایی
پروژه531393/07/30چهارشنیه16:45-18:30خدادادمزدایی
پروژه541393/08/07چهارشنیه16:45-18:30خدادادمزدایی
پروژه551393/08/14چهارشنیه16:45-18:30خدادادمزدایی
پروژه561393/08/21چهارشنیه16:45-18:30خدادادمزدایی
پروژه571393/08/28چهارشنیه16:45-18:30خدادادمزدایی
پروژه581393/09/05چهارشنیه16:45-18:30خدادادمزدایی
پروژه591393/09/12چهارشنیه16:45-18:30خدادادمزدایی
پروژه5101393/09/19چهارشنیه16:45-18:30خدادادمزدایی
پروژه5111393/09/26چهارشنیه16:45-18:30خدادادمزدایی
کارورزی 2111393/07/01سه شنبه15:00-16:45رضاطلابیگی
کارورزی 2121393/07/08سه شنبه15:00-16:45رضاطلابیگی
کارورزی 2131393/07/15سه شنبه15:00-16:45رضاطلابیگی
کارورزی 2141393/07/22سه شنبه15:00-16:45رضاطلابیگی
کارورزی 2151393/07/29سه شنبه15:00-16:45رضاطلابیگی
کارورزی 2161393/08/06سه شنبه15:00-16:45رضاطلابیگی
کارورزی 2171393/08/20سه شنبه15:00-16:45رضاطلابیگی
کارورزی 2181393/08/27سه شنبه15:00-16:45رضاطلابیگی
کارورزی 2191393/09/04سه شنبه15:00-16:45رضاطلابیگی
کارورزی 21101393/09/11سه شنبه15:00-16:45رضاطلابیگی
کارورزی 21111393/09/18سه شنبه15:00-16:45رضاطلابیگی
کارورزی 21121393/09/25سه شنبه15:00-16:45رضاطلابیگی
کاربرد کامپیوتر در مدیریت اموزشی111393/07/07دوشنبه07:30-09:15مرضیهافشارجهانشاهی
کاربرد کامپیوتر در مدیریت اموزشی121393/07/14دوشنبه07:30-09:15مرضیهافشارجهانشاهی
کاربرد کامپیوتر در مدیریت اموزشی131393/07/28دوشنبه07:30-09:15مرضیهافشارجهانشاهی
کاربرد کامپیوتر در مدیریت اموزشی141393/08/05دوشنبه07:30-09:15مرضیهافشارجهانشاهی
کاربرد کامپیوتر در مدیریت اموزشی151393/08/19دوشنبه07:30-09:15مرضیهافشارجهانشاهی
کاربرد کامپیوتر در مدیریت اموزشی161393/08/26دوشنبه07:30-09:15مرضیهافشارجهانشاهی
کاربرد کامپیوتر در مدیریت اموزشی171393/09/03دوشنبه07:30-09:15مرضیهافشارجهانشاهی
کاربرد کامپیوتر در مدیریت اموزشی181393/09/10دوشنبه07:30-09:15مرضیهافشارجهانشاهی
کاربرد کامپیوتر در مدیریت اموزشی191393/09/17دوشنبه07:30-09:15مرضیهافشارجهانشاهی
کاربرد کامپیوتر در مدیریت اموزشی1101393/09/24دوشنبه07:30-09:15مرضیهافشارجهانشاهی
اصول برنامه ریزی اموزشی111393/07/02چهارشنیه16:45-18:30اکبرزیدابادی نژاد
اصول برنامه ریزی اموزشی121393/07/09چهارشنیه16:45-18:30اکبرزیدابادی نژاد
اصول برنامه ریزی اموزشی131393/07/16چهارشنیه16:45-18:30اکبرزیدابادی نژاد
اصول برنامه ریزی اموزشی141393/07/23چهارشنیه16:45-18:30اکبرزیدابادی نژاد
اصول برنامه ریزی اموزشی151393/07/30چهارشنیه16:45-18:30اکبرزیدابادی نژاد
اصول برنامه ریزی اموزشی161393/08/07چهارشنیه16:45-18:30اکبرزیدابادی نژاد
اصول برنامه ریزی اموزشی171393/08/14چهارشنیه16:45-18:30اکبرزیدابادی نژاد
اصول برنامه ریزی اموزشی181393/08/21چهارشنیه16:45-18:30اکبرزیدابادی نژاد
اصول برنامه ریزی اموزشی191393/08/28چهارشنیه16:45-18:30اکبرزیدابادی نژاد
نظارت و راهنمایی تعلیماتی111393/07/01سه شنبه16:45-18:30حسینجهانشاهی
نظارت و راهنمایی تعلیماتی121393/07/22سه شنبه16:45-18:30حسینجهانشاهی
نظارت و راهنمایی تعلیماتی131393/08/20سه شنبه16:45-18:30حسینجهانشاهی
نظارت و راهنمایی تعلیماتی141393/09/11سه شنبه16:45-18:30حسینجهانشاهی
روشهای ارزشیابی اموزشی111393/07/26شنبه15:00-16:45حسینجهانشاهی
روشهای ارزشیابی اموزشی121393/08/10شنبه15:00-16:45حسینجهانشاهی
روشهای ارزشیابی اموزشی131393/08/24شنبه15:00-16:45حسینجهانشاهی
روشهای ارزشیابی اموزشی141393/09/08شنبه15:00-16:45حسینجهانشاهی
مبانی امور مالی و تنظیم بودجه111393/08/08پنج شنبه13:15-15:00حسینختیال
مبانی امور مالی و تنظیم بودجه121393/08/22پنج شنبه13:15-15:00حسینختیال
مبانی امور مالی و تنظیم بودجه131393/09/06پنج شنبه13:15-15:00حسینختیال
مبانی امور مالی و تنظیم بودجه141393/09/20پنج شنبه13:15-15:00حسینختیال
روانشناسی تربیتی111393/07/03پنج شنبه09:15-11:00مریم نظری
روانشناسی تربیتی121393/07/24پنج شنبه09:15-11:00مریم نظری
روانشناسی تربیتی131393/08/08پنج شنبه09:15-11:00مریم نظری
روانشناسی تربیتی141393/08/22پنج شنبه09:15-11:00مریم نظری
روانشناسی تربیتی151393/09/06پنج شنبه09:15-11:00مریم نظری
روانشناسی تربیتی161393/09/20پنج شنبه09:15-11:00مریم نظری
مقدمات روش تحقیق درروانشناسی و علوم تربیتی111393/07/01سه شنبه13:15-15:00فاطمهپورشهسواری
مقدمات روش تحقیق درروانشناسی و علوم تربیتی121393/07/08سه شنبه13:15-15:00فاطمهپورشهسواری
مقدمات روش تحقیق درروانشناسی و علوم تربیتی131393/07/15سه شنبه13:15-15:00فاطمهپورشهسواری
مقدمات روش تحقیق درروانشناسی و علوم تربیتی141393/07/22سه شنبه13:15-15:00فاطمهپورشهسواری
مقدمات روش تحقیق درروانشناسی و علوم تربیتی151393/07/29سه شنبه13:15-15:00فاطمهپورشهسواری
مقدمات روش تحقیق درروانشناسی و علوم تربیتی161393/08/06سه شنبه13:15-15:00فاطمهپورشهسواری
مقدمات روش تحقیق درروانشناسی و علوم تربیتی171393/08/20سه شنبه13:15-15:00فاطمهپورشهسواری
مقدمات روش تحقیق درروانشناسی و علوم تربیتی181393/08/27سه شنبه13:15-15:00فاطمهپورشهسواری
مقدمات روش تحقیق درروانشناسی و علوم تربیتی191393/09/04سه شنبه13:15-15:00فاطمهپورشهسواری
مقدمات روش تحقیق درروانشناسی و علوم تربیتی1101393/09/11سه شنبه13:15-15:00فاطمهپورشهسواری
مقدمات روش تحقیق درروانشناسی و علوم تربیتی1111393/09/18سه شنبه13:15-15:00فاطمهپورشهسواری
مقدمات روش تحقیق درروانشناسی و علوم تربیتی1121393/09/25سه شنبه13:15-15:00فاطمهپورشهسواری
روان سنجی111393/07/07دوشنبه15:00-16:45نجمهفضلعلی
روان سنجی121393/07/28دوشنبه15:00-16:45نجمهفضلعلی
روان سنجی131393/08/19دوشنبه15:00-16:45نجمهفضلعلی
روان سنجی141393/09/10دوشنبه15:00-16:45نجمهفضلعلی
روانشناسی شخصیت111393/07/01سه شنبه15:00-16:45رضاامجدی فر
روانشناسی شخصیت121393/07/08سه شنبه15:00-16:45رضاامجدی فر
روانشناسی شخصیت131393/07/15سه شنبه15:00-16:45رضاامجدی فر
روانشناسی شخصیت141393/07/22سه شنبه15:00-16:45رضاامجدی فر
روانشناسی شخصیت151393/07/29سه شنبه15:00-16:45رضاامجدی فر
روانشناسی شخصیت161393/08/06سه شنبه15:00-16:45رضاامجدی فر
روانشناسی شخصیت171393/08/20سه شنبه15:00-16:45رضاامجدی فر
روانشناسی شخصیت181393/08/27سه شنبه15:00-16:45رضاامجدی فر
روانشناسی شخصیت191393/09/04سه شنبه15:00-16:45رضاامجدی فر
زبان تخصصی برنامه ریزی درسی111393/07/24پنج شنبه07:30-09:15فاطمهپورفریدونی
زبان تخصصی برنامه ریزی درسی121393/08/08پنج شنبه07:30-09:15فاطمهپورفریدونی
زبان تخصصی برنامه ریزی درسی131393/08/22پنج شنبه07:30-09:15فاطمهپورفریدونی
زبان تخصصی برنامه ریزی درسی141393/09/06پنج شنبه07:30-09:15فاطمهپورفریدونی
زبان تخصصی برنامه ریزی درسی151393/09/13پنج شنبه07:30-09:15فاطمهپورفریدونی
زبان تخصصی برنامه ریزی درسی161393/09/20پنج شنبه07:30-09:15فاطمهپورفریدونی
زبان تخصصی برنامه ریزی درسی171393/09/27پنج شنبه07:30-09:15فاطمهپورفریدونی
روانشناسی عمومی 2111393/07/06یکشنبه09:15-11:00سیداحسانحسینی زیدابادی
روانشناسی عمومی 2121393/07/20یکشنبه09:15-11:00سیداحسانحسینی زیدابادی
روانشناسی عمومی 2131393/08/11یکشنبه09:15-11:00سیداحسانحسینی زیدابادی
روانشناسی عمومی 2141393/08/25یکشنبه09:15-11:00سیداحسانحسینی زیدابادی
اختلالات یادگیری211393/07/03پنج شنبه11:00-12:45محمودقاسمیان
اختلالات یادگیری221393/07/17پنج شنبه11:00-12:45محمودقاسمیان
اختلالات یادگیری231393/08/01پنج شنبه11:00-12:45محمودقاسمیان
اختلالات یادگیری241393/08/15پنج شنبه11:00-12:45محمودقاسمیان
اختلالات یادگیری251393/08/29پنج شنبه11:00-12:45محمودقاسمیان
اختلالات یادگیری261393/09/13پنج شنبه11:00-12:45محمودقاسمیان
روانشناسی رشد 1111393/07/06یکشنبه15:00-16:45مرجان عرب مختاری
روانشناسی رشد 1121393/07/27یکشنبه15:00-16:45مرجان عرب مختاری
روانشناسی رشد 1131393/08/18یکشنبه15:00-16:45مرجان عرب مختاری
روانشناسی رشد 1141393/09/09یکشنبه15:00-16:45مرجان عرب مختاری
متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی111393/07/02چهارشنیه16:45-18:30سمیراستوده نیا
متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی121393/07/09چهارشنیه16:45-18:30سمیراستوده نیا
متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی131393/07/16چهارشنیه16:45-18:30سمیراستوده نیا
متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی141393/07/23چهارشنیه16:45-18:30سمیراستوده نیا
متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی151393/07/30چهارشنیه16:45-18:30سمیراستوده نیا
متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی161393/08/07چهارشنیه16:45-18:30سمیراستوده نیا
متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی171393/08/14چهارشنیه16:45-18:30سمیراستوده نیا
متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی181393/08/21چهارشنیه16:45-18:30سمیراستوده نیا
متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی191393/08/28چهارشنیه16:45-18:30سمیراستوده نیا
متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی1101393/09/05چهارشنیه16:45-18:30سمیراستوده نیا
متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی1111393/09/12چهارشنیه16:45-18:30سمیراستوده نیا
متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی1121393/09/19چهارشنیه16:45-18:30سمیراستوده نیا
روانشناسی و اموزش کودکان استثنایی111393/07/01سه شنبه09:15-11:00مهدیدریابیگی
روانشناسی و اموزش کودکان استثنایی121393/07/08سه شنبه09:15-11:00مهدیدریابیگی
روانشناسی و اموزش کودکان استثنایی131393/07/15سه شنبه09:15-11:00مهدیدریابیگی
روانشناسی و اموزش کودکان استثنایی141393/07/22سه شنبه09:15-11:00مهدیدریابیگی
روانشناسی و اموزش کودکان استثنایی151393/07/29سه شنبه09:15-11:00مهدیدریابیگی
روانشناسی و اموزش کودکان استثنایی161393/08/06سه شنبه09:15-11:00مهدیدریابیگی
روانشناسی و اموزش کودکان استثنایی171393/08/20سه شنبه09:15-11:00مهدیدریابیگی
روانشناسی و اموزش کودکان استثنایی181393/08/27سه شنبه09:15-11:00مهدیدریابیگی
روانشناسی و اموزش کودکان استثنایی191393/09/04سه شنبه09:15-11:00مهدیدریابیگی
روانشناسی و اموزش کودکان استثنایی1101393/09/11سه شنبه09:15-11:00مهدیدریابیگی
روانشناسی و اموزش کودکان استثنایی1111393/09/18سه شنبه09:15-11:00مهدیدریابیگی
روانشناسی و اموزش کودکان استثنایی1121393/09/25سه شنبه09:15-11:00مهدیدریابیگی
روانشناسی پویایی گروه111393/07/05شنبه15:00-16:45فاطمه رضوانی پور
روانشناسی پویایی گروه121393/07/19شنبه15:00-16:45فاطمه رضوانی پور
روانشناسی پویایی گروه131393/08/03شنبه15:00-16:45فاطمه رضوانی پور
روانشناسی پویایی گروه141393/08/17شنبه15:00-16:45فاطمه رضوانی پور
روانشناسی پویایی گروه151393/09/01شنبه15:00-16:45فاطمه رضوانی پور
روانشناسی پویایی گروه161393/09/15شنبه15:00-16:45فاطمه رضوانی پور
روشهای تغییر و اصلاح رفتار111393/07/06یکشنبه11:00-12:45سیداحسانحسینی زیدابادی
روشهای تغییر و اصلاح رفتار121393/07/20یکشنبه11:00-12:45سیداحسانحسینی زیدابادی
روشهای تغییر و اصلاح رفتار131393/08/04یکشنبه11:00-12:45سیداحسانحسینی زیدابادی
روشهای تغییر و اصلاح رفتار141393/08/18یکشنبه11:00-12:45سیداحسانحسینی زیدابادی
روشهای تغییر و اصلاح رفتار151393/09/02یکشنبه11:00-12:45سیداحسانحسینی زیدابادی
روشهای تغییر و اصلاح رفتار161393/09/16یکشنبه11:00-12:45سیداحسانحسینی زیدابادی
مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره111393/07/03پنج شنبه16:45-18:30رضاافشارجهانشاهی
مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره121393/07/17پنج شنبه16:45-18:30رضاافشارجهانشاهی
مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره131393/08/01پنج شنبه16:45-18:30رضاافشارجهانشاهی
مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره141393/08/15پنج شنبه16:45-18:30رضاافشارجهانشاهی
مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره151393/08/29پنج شنبه16:45-18:30رضاافشارجهانشاهی
مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره161393/09/13پنج شنبه16:45-18:30رضاافشارجهانشاهی
روانشناسی عمومی 1111393/08/27سه شنبه11:00-12:45الهامعلوی
روانشناسی عمومی 1121393/09/11سه شنبه11:00-12:45الهامعلوی
روانشناسی عمومی 1131393/09/18سه شنبه11:00-12:45الهامعلوی
روانشناسی عمومی 1141393/09/25سه شنبه11:00-12:45الهامعلوی
روانشناسی اجتماعی111393/07/01سه شنبه16:45-18:30محمدجوادعلی زاده
روانشناسی اجتماعی121393/07/22سه شنبه16:45-18:30محمدجوادعلی زاده
روانشناسی اجتماعی131393/08/20سه شنبه16:45-18:30محمدجوادعلی زاده
روانشناسی اجتماعی141393/09/11سه شنبه16:45-18:30محمدجوادعلی زاده
روانشناسی یادگیری111393/07/29سه شنبه16:45-18:30مریم نظری
روانشناسی یادگیری121393/08/27سه شنبه16:45-18:30مریم نظری
روانشناسی یادگیری131393/09/04سه شنبه16:45-18:30مریم نظری
روانشناسی یادگیری141393/09/11سه شنبه16:45-18:30مریم نظری
روانشناسی یادگیری151393/09/18سه شنبه16:45-18:30مریم نظری
روانشناسی یادگیری161393/09/25سه شنبه16:45-18:30مریم نظری